Posuzování bolesti u pacientů s cévní mozkovou příhodou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandysová, Petra
dc.contributor.author Nedvědová, Adriana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:23Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:23Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68053
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá posuzováním bolesti u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Cílem práce je zjistit, zda tři vybrané škály bolesti (Vizuální analogová škála - Visual Analogue Scale VAS; Numerická škála bolesti - Numeric Rating Scale NRS a Revidovaná škála obličejů - Faces Pain Scale Revised - FPS-R) vedou ke stejným výsledkům a lze je předpokládat za validní, dále která z nich vyhovuje pacientům s cévní mozkovou příhodou (CMP) nejvíce a také, která z nich je nejvíce preferována. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je popsána problematika cévní mozkové příhody (CMP), bolesti spojené se stavem cévní mozková příhoda a role sestry při ošetřování pacienta s bolestivými stavy po CMP, s důrazem na zmapování současné situace v klinické praxi. Cílem výzkumné části je na základě kvantitativního šetření doporučit vhodnou škálu pro pacienty s CMP. cze
dc.format 81 s. (119 772 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject afázie cze
dc.subject bolesti cze
dc.subject cévní mozkové příhody cze
dc.subject MiniCog cze
dc.subject preference cze
dc.subject škála bolesti cze
dc.subject aphasia eng
dc.subject MiniCog eng
dc.subject pain eng
dc.subject pain scale eng
dc.subject preference eng
dc.subject stroke eng
dc.title Posuzování bolesti u pacientů s cévní mozkovou příhodou cze
dc.title.alternative Assessment of pain in patients with stroke eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with assessment of pain in patients with stroke. The aim of this thesis is to find out if three chosen scales (Visual Analogue Scale VAS; Numeric Rating Scale NRS and Faces Pain Scale Revised FPS R) lead to the same results and can be considered valid, which one of them is the most suitable for patients with stroke and which one of the scales is the most preferred. The thesis is divided into theoretical part and research part. Theoretical part describes these sections: the problematics of stroke, pain associated with stroke and the role of nurse taking care of patient who suffers from pain after stroke with emphasis on mapping situation in clinical practice. The aim of the research part based on quantitative study is to recommend proper scale for patients with stroke. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36506
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak dlouhý čas byl nutný pro získání dat od jednoho respondenta včetně poučení a podpisu informovaného souhlasu? V metodice výzkumného šetření není uvedeno. 2. Co je podmínkou vzniku fantomových bolestí, upřesněte. 3. Dokážete vysvětlit, proč na bolest po CMP nezabírají opioidy a analgetika tak, jak u bolestí vzniklých při jiných stavech/onemocněních? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33234
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account