Podíl audiologické sestry na vyšetřování a na hodnocení hendikepů nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem

Show simple item record

dc.contributor.author Blanař, Vít
dc.date.accessioned 2017-05-15T09:40:02Z
dc.date.available 2017-05-15T09:40:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-02-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67885
dc.description.abstract Disertační práce byla zaměřena na vyšetřování a hodnocení hendikepů nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem z pracovního prostředí (profesní nedoslýchavost), na prevenci profesní nedoslýchavosti a na roli audiologické sestry v těchto procesech. cze
dc.format 129 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ošetřovatelství cze
dc.subject profesní nedoslýchavost cze
dc.subject dotazník HHIA cze
dc.subject primární prevence cze
dc.subject hluk cze
dc.subject audiometrie cze
dc.subject nursing eng
dc.subject occupational noise induced hearing loss eng
dc.subject HHIA questionnaire eng
dc.subject primary prevention eng
dc.subject noise eng
dc.subject audiometry. eng
dc.title Podíl audiologické sestry na vyšetřování a na hodnocení hendikepů nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem cze
dc.title.alternative The role of the audiology nurse in examination and assessment of handicaps in patients suffering from occupational noise induced hearing loss eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Čelakovský, Petr
dc.contributor.referee Jarošová, Darja
dc.date.accepted 2017-04-10
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis is focused on examination and assessment of handicaps of patients suffering from occupational noise induced hearing loss, prevention of this occupational noise induced hearing loss, and the role of the nurse in the audiology department in these processes. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36714
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Obhajoba disertační práce byla realizována po úspěšném složení státní doktorské zkoušky, která se konala dne 10. 3. 2016. Předseda komise představil studenta a členy komise. V rámci představování doktoranda seznámil přítomné s jeho celkovým průběhem studia, včetně publikační aktivity. Student splnil všechny požadavky kladené na studenty doktorského studijního programu Ošetřovatelství společně akreditovaného na ZSF JU a FZS v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Pardubice (Studijní a zkušební řád UPa) a Fakulty zdravotnických studií (Směrnice děkana fakulty č. 1/2013). Po představení komise a studenta přednesl hodnocení průběhu a výsledku studia doktoranda a posudek školitel MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. Vyjádření je v písemné formě přílohou tohoto zápisu. Předseda komise vyzval studenta k přednesení tezí s hlavními dosaženými výsledky, závěry a přínosem disertační práce v délce do 20 minut. Následovala prezentace doktoranda, která celkově seznámila komisi s metodickými přístupy, soubory respondentů, použitými metodami kvalitativního a kvantitativního hodnocení a dosaženými výsledky. Na závěr doktorand přednesl návrh pro praxi a zhodnotil přínos disertační práce pro obor. Po vystoupení studenta byly předneseny oponentské posudky v pořadí prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. a doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D. Konkrétní výhrady a připomínky jsou obsaženy v přiložených oponentských posudcích. Doktorand odpověděl na dotazy oponentů věcně správně na dobré odborné úrovni. V další části obhajoby byly členy komise položeny doplňující otázky k dosaženým výsledkům a jejich využitelnosti pro další rozvoj oboru: 1) Jak probíhá komunikace mezi lékařem a audiologickou sestrou? 2) Jakým způsobem se pracuje ve světě při audiologickém vyšetření sestrou? 3) Jaký může být klinický dopad výzkumu profesní nedoslýchavosti? 4) Jak doktorand porovnával výsledky získané sběrem dat dotazováním (jak pacient rozumí) s audiometrickým vyšetřením (jak pacient slyší)? 5) Jaká je kvalita chráničů proti hluku v České republice? 6) Jaká preventivní opatření může nabídnout zaměstnavatel? Po odpovědích studenta na položené otázky následovalo uzavřené jednání členů komise pro obhajobu disertační práce. Členy komise byla oceňována vysoká aktuálnost daného tématu, formální stránka vypracování disertační práce a možnost využití vypracovaného dotazníku v klinické praxi. Následovalo tajné hlasování členů komise pro obhajobu disertační práce. Bylo rozdáno 6 hlasovacích lístků. cze
dc.identifier.stag 33222
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account