Architektura radnic na území východních Čech (1800-1938)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panoch, Pavel
dc.contributor.author Bartošová, Tereza
dc.date.accessioned 2017-05-15T09:15:23Z
dc.date.available 2017-05-15T09:15:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67821
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá architekturou radničních budov v oblasti východních Čech v rozmezí let 1800 a 1938. Na následujících stránkách je věnována pozornost především exteriérům, dispozičnímu schématu, výzdobnému programu a prostorovému situování daných staveb. Úvod do problematiky je dán skrze kapitoly, které se věnují idey a funkci a samotné historii a vývoji radničních budov v Českých zemích. Cílem práce je zpracování radniční architektury dle stanovených kritérií. Vybrané budovy jsou popsány v katalogu, který se zaměřuje především na architektonické ztvárnění, ale v neposlední řadě i na předchozí stavební vývoj. Stěžejní je zejména popis ztvárnění vnějšího pláště a přiřazení ke stavebnímu slohu. Na základě zjištěných informací bude prověřena možnost stanovení určitých obecnějších modelů, uplatňovaných při realizacích tohoto druhu budov. Zejména prostorové situování v rámci dané obce, dispoziční schéma, výzdobný program a jeho případné sociální, politické a kulturně historické kontexty. Pozornost je věnována nejenom podobě budovy v době jejího vzniku, ale i pozdějším zásahům a jejich vlivu na celkové vzezření. Stěžejní otázkou dané problematiky je též otázka památkové ochrany konkrétních budov, která je na následujících stranách také do jisté míry pojednána. cze
dc.format 142 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject architektura cze
dc.subject radnice cze
dc.subject východní Čechy cze
dc.subject instituce cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject architecture eng
dc.subject town hall eng
dc.subject Eastern Bohemia eng
dc.subject institution eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject 20th century eng
dc.title Architektura radnic na území východních Čech (1800-1938) cze
dc.title.alternative The Town Halls Architecture of East Bohemia in the Years 1800-1938 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šeda, Bohdan
dc.date.accepted 2017-02-08
dc.description.abstract-translated The present thesis is concerned with the architecture of town hall building in eastern Bohemia in the period 1800-1938. The first part focus on exterior, layout diagram, decorations program and spatial situating of the buildings. Introduction to the issue is included in chapters, which deal with ideas, function and history itself and development of the town hall bulilding in Czech lands. The main aim of the thesis was town halls elaboration according to established criteria. Selected building were described in catalog, which focus especialy on architectural desgin and also on buildings development. Very important is a description of the external shell and the assignment to the style of architecture. Based on found information were tested posibility of fixing general models, which are used by realisation of these types buildings. Especialy spatial situating within the municipality, layout, decorations program and its potential social, political and cultural historical contexts. Attention was paid not only building image at the time of its creation, but later inventions and their impact on the overall appearance. One of the central question of these thesis is also protection of monuments, which is described in some conrete chapters. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35634
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu, metodologie zpracování. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava. cze
dc.identifier.stag 26863
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account