Sázka na nejistou kartu. Armádní služba a sociální úpadek Raduitů de Souches na přelomu 17. a 18. století

Show simple item record

dc.contributor.author Prchal, Vítězslav cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:24:22Z
dc.date.available 2017-05-11T11:24:22Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1802-2502 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67769
dc.description.abstract Příspěvek formou případové studie do osudů tří generací původem francouzského rodu Raduitů de Souches tematizuje souvislost mezi hospodářskými zdroji, které daný rod mohl získat a mobilizovat, a ekonomickými a finančními hledisky armádní služby. Ty byly nejen neodmystlitelnou součástí válečnických aristokratických kariér, ale v situaci zatím nerozvinutých fiskálních mechanismů předmoderního státu, který teprve hledal cesty, jak ufinancovat svou stálou armádu, představovaly rizikový faktor, který ve výsledku do značné míry rozhodoval o úspěchu či neúspěchu nejen konkrétních jedinců, ale také jejich rodin a dalších generací rodu v sociálně přísně stratifikované společnosti raného novověku. cze
dc.format p. 113-151 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Theatrum historiae, volume 18, issue: listopad cze
dc.rights open access cze
dc.subject císařská armáda cze
dc.subject aristokracie cze
dc.subject služba cze
dc.subject feudální ekonomika cze
dc.subject dluhy cze
dc.subject Jevišovice cze
dc.subject Karel Ludvík Raduit de Souches cze
dc.subject Karel Josef Raduit de Souches cze
dc.subject imperial army eng
dc.subject aristocracy eng
dc.subject service eng
dc.subject feudal economy eng
dc.subject debts eng
dc.subject Jevišovice (Jayspitz) eng
dc.subject Karl Ludwig Raduit de Souches eng
dc.subject Karl Joseph Raduit de Souches eng
dc.title Sázka na nejistou kartu. Armádní služba a sociální úpadek Raduitů de Souches na přelomu 17. a 18. století cze
dc.title.alternative Bet on a Risky Card. Imperial Army Service and the Social Downfall of the Count Family of Raduits de Souches at the 17th and 18th Century eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The paper sets a goal to clarify, by the form of a case study into the destiny of the three generations of the native French family of the Raduits, the connection between the economic resources, which the mentioned family could gain and mobilize, and the economic and financial aspects of army service. They were not only the inherent part of aristocratic warrior careers, but they also, in the situation of yet undeveloped fiscal mechanisms of a premodern state that was still searching for ways how to finance its permanent army, represented a risk factor which, to a considerable extent, decided about success or failure not only of the particular individuals, but as well their families and other generations of the dynasty, in the strictly socially stratified society of the early modern period. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion http://uhv.upce.cz/data/File/theatrumhistoriae/th18_2016.pdf
dc.project.ID GP14-03517P/Aristokracie z českých zemí a její služba v císařské armádě, 1650 - 1750 cze
dc.identifier.obd 39878613 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account