Genderové mzdové rozdíly v mezinárodním kontextu

Show simple item record

dc.contributor.author Činčalová, Simona cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:09:57Z
dc.date.available 2017-05-11T11:09:57Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1804-3682 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67586
dc.description.abstract Článek se zaměřuje na konkurenceschopnost podniků a zabývá se vybraným faktorem ovlivňujícím úspěšnost podniků, genderovým auditem. Genderový audit je souhrn přístupů a metod, jejichž společným cílem je analyzovat aktuální stav genderové rovnosti v podniku a poskytnout management podklady pro jeho další fungování v souladu s principy rovných příležitostí žen a mužů. Příspěvek prezentuje sekundární údaje, které jsou získány studiem dostupných zdrojů a zkoumá možná řešení v dané oblasti. Cílem článku je zjistit základní fakta, která se týkají rozdílů v odměňování mužů a žen, a to jak v České republice, tak v ostatních evropských zemích. Cílem je také představit jeden z modelů, pomocí kterého lze vysvětlit mzdové rozdíly mezi muži a ženami – Oaxaca-Blinderův rozklad mzdových rozdílů. Autoři dekomponují mzdovou mezeru na část přisuzovanou vlastnostem mužů a žen a na část, která se týká předností mužů a nevýhod žen. cze
dc.format p. 77-90 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Logos Polytechnikos, volume 7, issue: 3 cze
dc.rights open access cze
dc.subject Genderové mzdové rozdíly cze
dc.subject Oaxaca-Blinderův rozklad cze
dc.subject Gender pay gap eng
dc.subject Oaxaca-Blinder decomposition eng
dc.title Genderové mzdové rozdíly v mezinárodním kontextu cze
dc.title.alternative Gender Pay Gaps in International Context eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The article focuses on the competitiveness of companies and deals with selected factor affecting the success of enterprises, gender audit. Gender audit is a summary of approaches and methods whose common goal is to analyse the current condition of gender equality in enterprise management, and provide a basis for its further functioning in accordance with the principles of equal opportuinities for women and men. The paper presents secondary data which is obtaines by studying the available resources and exploring possible solutions in this area. This article aims to find out the basic facts concerning the pay gap between men and women, both in the Czech Republic and other European countries. It also aims to introduce one of the models that can be used to explain wage disparities between men and women - Oaxaca-Blinder decomposition of wage differences. Authors decomposes the wage gap on the part of the attributions of men and women, and the part that covers the benefits of men and disadvantages of women. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos
dc.identifier.obd 39877253 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account