Measuring complexity and economic regional resilience

Show simple item record

dc.contributor.author Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Ibl, Martin cze
dc.contributor.author Břízková, Markéta cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:52:25Z
dc.date.available 2017-05-11T10:52:25Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7560-040-0 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67350
dc.description.abstract The concept of economic regional resilience has been stemming from ecology many years ago and got both theoretical and empirical attention in recent years. Its popularity is still increasing. In particular, slightly different approaches of regional economic resilience seem to represent different interpretations of regional ability to prosper thought out different obstacles. Starting from definition of resilience, this paper aims at highlighting advantages and disadvantages of engineering, ecological and evolutionary approach towards resilience. This is in order to offer some insights into its measurement within the resilience analysis. In this paper we will describe an empirical application, in which the resilience of the Czech regional labour market at the level NUTS 2 in the period 2000 - 2014 is going to be investigated by use of an algorithm for business cycle detection and method for complexity of time series measurement. For this reason, we employed the Hurst and Lyapunov exponent as metrics of complexity. The results show the existence of a relationship between the Largest Lyapunov Exponent and the size of Index of Regional Sensitivity on Recession. eng
dc.format p. 234-243 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Pardubice eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Resilience eng
dc.subject Engineering resilience eng
dc.subject Ecological resilience eng
dc.subject Evolutionary resilience eng
dc.subject Spatial economics eng
dc.subject Complexity eng
dc.subject Odolnost cze
dc.subject technická odolnost cze
dc.subject ekologická odolnost cze
dc.subject evoluční odolnost cze
dc.subject prostorová ekonomie cze
dc.subject komplexita cze
dc.title Measuring complexity and economic regional resilience eng
dc.title.alternative Měření komplexity a ekonomická odolnosti regionů cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Koncept ekonomické regionální odolnosti vzešel již před mnoha lety z ekologie a v posledních letech získal pozornost jak v rovině teoretické tak i empirické. Jeho popularita stále roste. Zejména pokud jde o zdánlivě poněkud odlišné přístupy regionální ekonomické odolnosti představující různé interpretace regionálních schopností prosperovat navzdory různým překážkám. Tato práce se, nevyjímaje definici odolnosti, zaměřuje na zdůraznění výhod a nevýhod technického, ekologického a evolučního přístupu k odolnosti. Cílem je poskytnout vhled do problematiky měření v rámci analýzy odolnosti. V tomto dokumentu popisujeme empirický výzkum, ve kterém je odolnost regionálního trhu v České republice na úrovni NUTS 2 v období 2000 - 2014 zkoumána pomocí algoritmu pro detekci hospodářského cyklu a metodou pro měření komplexity časových řad. Z tohoto důvodu jsme využili Hurstův a Lyapunovovův exponent sloužící jako metriky složitosti. Výsledky ukazují existenci vztahu mezi největším Lyapunovovým exponentem a Indexem regionální citlivosti na recesi. cze
dc.event Veřejná správa 2016 (22.09.2016 - 22.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://download.upce.cz/fes/vs/vs2016_en.pdf
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000400377300026
dc.identifier.obd 39878122 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account