Market Segmentation of Clients of Brick&Mortar Pharmacies when Buying OTC Drugs

Show simple item record

dc.contributor.author Lošťáková, Hana cze
dc.contributor.author Příhodová, Markéta cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:40:26Z
dc.date.available 2017-05-11T10:40:26Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-74-2 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67185
dc.description.abstract The aim of this article is to summarize the results of a primary quantitative research focused on preferences and buying behavior of clients of B&M pharmacies when buying OTC drugs and dietary supplements, and the segmentation of the market, including the profile characterization of individual market segments. The research was conducted in 2016 by the University of Pardubice using personal interviews in households in the East Bohemian region selected by multistage random sampling. The research has proven that clients of B&M pharmacies differ in their preferences and shopping behavior. They can be divided into five market segments - price-sensitive, looking for quality at a reasonable price, less demanding, rushing and demanding. The article specifies profiles of these segments. eng
dc.format p. 937-944 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject pharmaceutical market eng
dc.subject OTC drugs eng
dc.subject dietary supplements eng
dc.subject market segmentation eng
dc.subject B&M pharmacies eng
dc.subject farmaceutický trh cze
dc.subject volně prodejné léky cze
dc.subject doplňky stravy cze
dc.subject segmentace trhu cze
dc.subject kamenné lékarny cze
dc.title Market Segmentation of Clients of Brick&Mortar Pharmacies when Buying OTC Drugs eng
dc.title.alternative Segmentace trhu klientů kamenných lékáren při nákupu volně prodejných léků cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Rozvoj sítě kamenných lékáren v České republice vedl k růstu konkurence mezi nimi a tlaku na zdokonalení přístupu ke klientům lékárny a péče o ně. Je třeba, aby si provozovatelé lékáren uvědomili, že je vhodné diferencovat nabídku a systém péče o klienty lékáren podle požadavků a preferencí jednotlivých segment trhu. V čem a nakolik jsou klienti kamenných lékáren rozdílní ve svých požadavcích, preferencích a nákupním chování však dosud nebylo studováno. Cílem tohoto článku je shrnout výsledky primárního kvantitativního výzkumu zaměřeného na výzkum preferencí a nákupního chování klientů kamenných lékáren při nákupu volně prodejných léků a doplňků stravy a provedení segmentace trhu, včetně charakterizace profilu jednotlivých tržních segmentů. Výzkum byl realizován v roce 2016 Univerzitou Pardubice metodou osobního dotazování v domácnostech ve východočeském regionu, vybraných vícestupňovým náhodným výběrem. Výzkum potvrdil, že se klienti kamenných lékáren liší ve svých preferencích a nákupním chování. Lze je rozdělit do pěti segmentů trhu, a to na cenově citlivé, hledající kvalitu za rozumnou cenu, nenáročné, spěchající a vysoce náročné. V článku jsou specifikovány behaviorální a socio-demografické charakteristiky jednotlivých segmentů, neboť se liší jak frekvencí nakupování, preferencemi atributů nabídky, obeznámeností se sortimentem a vybavením lékárny, spokojeností s nákupem volně prodejných léků a doplňků stravy, ale i z hlediska věku, stadia životního cyklu rodiny, vzdělání, pohlaví a místa a typu bydlení. Výzkum ukázal, že trh klientů kamenných lékáren je výrazně diferencován. Management kamenných lékáren by měl respektovat tyto rozdíly při volbě cílových segmentů trhu, koncipování marketingového mixu kamenných lékáren pro jednotlivé segmenty trhu a jejich obsluze. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu eng
dc.identifier.wos 000395727000118
dc.identifier.obd 39877569 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account