DECIDING BETWEEN RAILWAY AND ROAD TRANSPORT OF DANGEROUS ITEMS WITH RESPECT TO THE LEVEL OF CUSTOMER SERVICES

Show simple item record

dc.contributor.author Vlčková, Vladimíra cze
dc.contributor.author Lošťáková, Hana cze
dc.contributor.author Bártová, Kristýna cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:32:21Z
dc.date.available 2017-05-11T10:32:21Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-74-2 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67078
dc.description.abstract In the present highly competitive dynamic environment, significant competitiveness factors include the level of services the customer is provided with. Their important components include services connected with delivery, from which it is particularly transport what has, among others, a significant impact on the date of delivery to the customer, its flexibility and reliability. However, transport often represents, compared to the other logistics activities, the largest independent cost item. Therefore, companies try to decrease this cost by choosing the optimum way of transport. However, transport also has a significant impact on the environment. The transportation sector accounts globally for 24 per cent of CO2 emissions, of which 40 per cent represents the freight traffic. And by 2050, freight transport performance is expected to have grown by almost three quarters. The most widely used ways of transport in Central Europe are road and railway transport. A lot of companies thus decide, when choosing the way of transport, between these two alternatives. Therefore, this paper specifies and evaluates, on the basis of the outcomes of a conducted analysis and assessment of the process of transport of dangerous items, the factors affecting the choice of transport within implementation of a business case in a selected chemical industry company. The analysed data were obtained through our own survey conducted using the method of in-depth interviews based on an interviewing scenario with selected employees of the company responsible for transport and sale. The benefit of the paper can be seen in identification of the factors that can, while respecting the customer requirements concerning the provided services, support extended utilization of railway transport, which shows absolutely the lowest energy demand, and, at the same time, CO2 emissions of all the modes of transport. eng
dc.format p. 839-846 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject DECIDING eng
dc.subject RAILWAY TRANSPORT eng
dc.subject ROAD TRANSPORT eng
dc.subject DANGEROUS ITEMS eng
dc.subject CUSTOMER SERVICES eng
dc.subject Rozhodování cze
dc.subject železniční přeprava cze
dc.subject silniční přeprava cze
dc.subject nebezpečné věci cze
dc.subject služby zákazníkům cze
dc.title DECIDING BETWEEN RAILWAY AND ROAD TRANSPORT OF DANGEROUS ITEMS WITH RESPECT TO THE LEVEL OF CUSTOMER SERVICES eng
dc.title.alternative ROZHODOVÁNÍ MEZI ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ PŘEPRAVOU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ S OHLEDEM NA ÚROVEŇ SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V současném vysoce konkurenčním dynamickém prostředí patří mezi významné faktory konkurenceschopnosti úroveň služeb poskytovaných zákazníkovi. Jejich významnou složkou jsou služby spojené s dodávkou, z nichž zejména přeprava významně spolurozhoduje o termínu dodávky zákazníkovi, její flexibilitě a spolehlivosti. Přeprava však představuje v porovnání s ostatními logistickými činnostmi často největší samostatnou nákladovou položku. Podniky se proto snaží snížit tyto náklady na přepravu výběrem optimálního druhu přepravy. Doprava má však také významný dopad na životní prostředí. Do roku 2050 se přitom předpokládá, že přepravní výkony u nákladní dopravy vzrostou téměř o tři čtvrtiny. Ve střední Evropě se nejčastěji využívá silniční a železniční přeprava. Mnoho podniků tak rozhoduje při výběru dopravy mezi těmito dvěma alternativami. V příspěvku jsou proto, na základě výsledků provedené analýzy a zhodnocení procesu přepravy nebezpečných věcí specifikovány a hodnoceny faktory, které ovlivňují výběr dopravy při zajištění obchodního případu ve vybraném podniku chemického průmyslu. Podklady pro analýzu byly získány vlastním šetřením provedeným metodou hloubkových rozhovorů podle scénáře dotazování s vybranými pracovníky podniku zodpovědnými za dopravu a prodej. Přínos článku lze spatřit v nalezení těch faktorů, které mohou při respektování požadavků zákazníků na poskytované služby podpořit vyšší využívání železniční přepravy. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B23/S07.105
dc.relation.publisherversion http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article2812
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu eng
dc.identifier.wos 000395727000105
dc.identifier.obd 39877004 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account