Retence a účinnost v kapalinové chromatografii v systémech s vysokou píkovou kapacitou

Show simple item record

dc.contributor.author Vaňková, Nikola
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:57Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:57Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-10-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66907
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá studiem kinetických a termodynamických vlastností separací v kapalinové chromatografii v systému s obrácenými fázemi a v kapalinové chromatografii hydrofilních interakcí. Ke studiu kinetických vlastností v systému s obrácenými fázemi byla vybrána skupina látek patřících mezi deriváty fenolu. Účinnost separace byla hodnocena na kolonách plněných povrchově porézními částicemi, které patří mezi jeden z trendů vývoje v kapalinové chromatografii a které poskytují vysoce účinné separace. Dále byla aplikována gradientová eluce a byla studována píková komprese docílená při separacích s různě strmými gradienty. Termodynamické vlastnosti separací byly studovány jak v systému s obrácenými fázemi, tak v kapalinové chromatografii hydrofilních interakcí. Bylo studováno retenční chování vybraných derivátů fenolu, peptidů, proteinů a dále nativních a fluorescenčně značených maltooligosacharidů. Znalost retenčního chování jednotlivých analytů a možnost uplatnění matematických modelů vhodných k popisu retence v daných fázových systémech byly využity k optimalizaci a predikci gradientových retenčních dat a také k detailnější charakterizaci vlivu složení mobilní fáze a typu analytu na selektivitu separace. Disertační práce je psaná formou komentářů k souboru publikací uveřejněných v odborných časopisech s impakt faktorem, na kterých se autorka zásadním způsobem podílela. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject predikce retenčních časů cze
dc.subject LSS - model cze
dc.subject směsný model cze
dc.subject kinetické závisloti cze
dc.subject píková komprese. cze
dc.subject retention-time prediction eng
dc.subject LSS - model eng
dc.subject mixed - mode model eng
dc.subject kinetic plots eng
dc.subject peak compression eng
dc.title Retence a účinnost v kapalinové chromatografii v systémech s vysokou píkovou kapacitou cze
dc.title.alternative Retention and efficiency in liquid chromatography in high peak capacity systems eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Bednář, Petr
dc.contributor.referee Tesařová, Eva
dc.contributor.referee Urban, Jiří
dc.date.accepted 2016-10-25
dc.description.abstract-translated Doctoral thesis is focussed on study of kinetic and thermodynamic properties of separations in reversed-phase liquid chromatography system and in hydrophilic interaction liquid chromatography. For study of kinetic propreties in reversed-phase system, a group of analytes which belong to phenol derivatives was selected. Efficiency of the separation was evaluated on the columns packed with porous shell particles, which represent one of the trends in modern liquid chromatography development and provide highly efficient separations. Next, the separation in gradient elution mode was applied for a study of peak compression effect of differently steep gradient profiles. Thermodynamic properties of separation were studied in both reversed-phase system and hydrophilic interaction liquid chromatography. The retention behaviour of selected phenol derivatives, peptides, proteins and native and fluorescently labelled maltooligosaccharides was studied. The knowledge of retention behaviour of individual analytes and possibility to apply mathematical models suitable for description of retention in selected chromatographic systems was used for optimizations and predictions of gradient retention data and for detail characterization of the effect of mobile phase composition and type of analytes on the selectivity of separation. Doctoral thesis is written in a form of comments to the set of publications, which were published in scientific journals with impact factor. The author was contributing to these publications significantly. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35449
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.description.defence Předseda komise zahájil obhajobu, představil dizertantku a seznámil komisi s jejími životopisnýni daty. Školitel přednesl své doporučení k obhajobě a vedoucí školícího pracoviště též doporučil práci k obhajobě. Následně dizertantka přednesla stručný výklad tezí své dizertační práce. Oponenti seznámili komisi se svými posudky a dizertantka se vyjádřila k jejich připomínkám a dotazům. Konstatováno, že nedošly žádné písemné připomínky zvenčí. Následovala rozprava k práci: prof. Tesařová: vliv aditiv na šum v chromatogramech doc. Bednář: otázka přesného vyhodnocení píkové komprese doc. fischer: výpočet v oblasti nízkých retenčních časů V neveřejné části bylo celkově zhodnoceno studium doktorandky a následovalo tajné hlasování. Nakonec byla dizertantka seznámena s výsledky obhajoby. cze
dc.identifier.stag 32169
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account