Moderní a klasické metody pro extrakci bioaktivních složek z rostlinných matric

Show simple item record

dc.contributor.author Kremr, Daniel
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:55Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-10-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66904
dc.description.abstract Tuto disertační práci lze rozdělit do čtyř částí. V první řadě jsou popisovány vybrané extrakční techniky pro izolaci bioaktivních látek z rostlinných matric typických pro Českou republiku. Velký důraz je kladen na novější metody, při kterých není zapotřebí organických rozpouštědel a při nichž je minimalizována spotřeba energie, čímž jsou příznivější k životnímu prostředí. Mezi takové techniky patří např. mikroextrakce tuhou fází, extrakce podkritickou vodou nebo hydrodestilace. Popsány jsou rovněž některé klasické metody, jako Soxhletova extrakce nebo extrakce s využitím ultrazvukového záření. Druhá část disertační práce je věnována disolučnímu testování, které tvoří jednu z hlavních charakteristik lékových forem (tablet, kapslí) s řízeným uvolňováním léčiva. S jejich pomocí se stanovuje uvolňování látky z dané lékové formy v disolučním médiu v daném čase. Ve třetí části práce jsou popsány principy statistického plánování experimentu, jakožto nástroje potřebného pro optimalizaci pracovních parametrů pro zvolenou extrakční metodu. Poslední část tvoří souhrn šesti publikovaných prací během doktorského studia, a jejich stručný popis. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject extrakce cze
dc.subject disoluční studie cze
dc.subject bioaktivní látky cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject extraction eng
dc.subject dissolution study eng
dc.subject bioactive compounds eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.title Moderní a klasické metody pro extrakci bioaktivních složek z rostlinných matric cze
dc.title.alternative Modern and classic methods for extraction of bioactive compounds from plant materials eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Čabala, Radomír
dc.contributor.referee Valterová, Irena
dc.contributor.referee Vávrová, Milada
dc.date.accepted 2016-10-24
dc.description.abstract-translated This dissertation is possible to divide into 4 parts. The first of them is dedicated to chosen extraction techniques for isolation of bioactive compounds from plant materials typical for the Czech Republic. Strong emphasis laid in application of such extraction methods which are friendly to our environment because they eliminate use of organic solvents and also minimise consumption of energy. Among such methods belong Solid Phase Microextraction, Pressurised Hot Water Extraction or Hydrodistillation. Also some classic extraction techniques, such as Soxhlet extraction or Ultrasonic Assisted Extraction are described. The second part deals with dissolution testing which has become one of the main characteristics of dosage forms (tablets, capsules) with controlled drug release. With their assistance it is possible to determine release of an observed compound from a given dosage form in dissolution medium in described time. In the third part are mentioned principles of design of experiments as a work tool that is necessary for optimisation of extraction parameters for a chosen extraction technique. Last section is generated up by summary of six published works during the doctoral study and their brief description. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35448
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.description.defence Předseda komise zahájil obhajobua představil dizertanta včetně jeho stručného životopisu. Školitel seznámil komisi se svým posudkem a vedoucí pracoviště přednesl stanovisko vedoucího k obhajobě. Následoval výklad tezí dizertanta přednesený dizertantem. Přítomní oponenti přednesli svá stanoviska k předložené dizertační práci a dizertant zodpověděl jejich dotazy a připomínky. Konstatováno, že nedošly žádné připomínky zvenčí. Následovala rozprava k práci. prof. Vávrová: vliv sušení na obsah analytu v rostlině, vhodnost různých SPME postupů doc. Fischer: otázka účinnosti a výtěžnosti extrakčních metod doc. Čabala: definice SHU stupnice Následovala neveřejná část obhajoby a tajné hlasování. Nakonec byly vyhlášeny výsledky obhajoby. cze
dc.identifier.stag 32165
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account