POCIŤOVANÉ PŘÍZNAKY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA PŘI STABILNÍ ANGINĚ PECTORIS: KVALITATIVNÍ STUDIE

Show simple item record

dc.contributor.author Pospíchal Jan
dc.contributor.author Pospíchalová Kristýna
dc.contributor.author Vojtíšek Petr
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:45Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:45Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1336-183X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66689
dc.description.abstract Úvod: Angina pectoris je chronické onemocnění snižující kvalitu života. Pro zvolení správného specifického nástroje, je důležité znát symptomy onemocnění, které ovlivňují kvalitu života. Cíl: Zjistit ke zdraví vztažené domény pro hodnocení kvality života u pacientů s angínou pectoris a identifikovat možné překážky pro specifické, self-administred, nástroje měřící kvalitu života u pacientů s anginou pectoris. Metody: Deset polo-strukturovaných rozhovorů bylo zaměřeno na obtíže vnímané pacienty. Šest pacientů mělo anginu pectoris, čtyři kontrolní pacienti měli jiné kardiální onemocnění. Pro pacienty dostupný edukační materiál o angině pectoris byl také zpracován s rozhovory. Data byla kódována a graficky zobrazena v programu Atlas. ti. Výsledky: Všichni cíloví respondenti udávali stenokardie, obdobné vyvolávající příčiny a vyšší četnost stenokardií. Udávaná dušnost, úzkost a strach nebyla specifická pouze pro pacienty s anginou pectoris. Závěr a doporučení pro praxi: Self-administred nástroje pro hodnocení kvality života v konceptu vztaženém na zdraví by měl zahrnovat domény: stenokardie, vyvolávající obtíže, frekvence bolestí a obtěžování nutností nosit u sebe léky na stenokardie. Značnou limitaci QoL udávali respondenti také v oblastech pro anginu pectoris nespecifických (dušnost, úzkost, informovanost, spokojenost). Nástroj má vhodně vysvětlovat termín anginózní bolesti a vhodně stratifikovat frekvenci stenokardií. cze
dc.format p. 29 - 34 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, volume 3, issue: 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Kvalita života. Stabilní angina pectoris. Symptomy. Kvalitativní výzkum. Ischemická choroba srdeční. cze
dc.subject Quality of life. Stable angina pectoris. Symptoms. Qualitative study. Ischemic heart disease. eng
dc.title POCIŤOVANÉ PŘÍZNAKY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA PŘI STABILNÍ ANGINĚ PECTORIS: KVALITATIVNÍ STUDIE cze
dc.title.alternative EXPERIENCED SYMPTOMS AFFECTING QUALITY OF LIFE IN ANGINA PATIENTS: A QUALITATIVE STUDY eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Introduction: Angina pectoris is chronic disease decreasing health-related quality of life. We have to know angina symptoms for evaluation of health related quality of life with right instrument. Aim: Find domains for disease specific instrument to evaluate quality of life and to find possible challenges for self-administered instruments of patients with angina. Methods: Ten semi- -structured interviews were focused on symptoms felt by patients. Six of them suffered with angina and four patients, as control group, had another cardiac disease. Available educational brochure was proceed too. Date were coded in Atlas.ti software. Results: All target respondents declared chest pain, similar triggering difficulties and higher frequency of chest pain. Declared dyspnoea, anxiety and fear was not specific only for angina patients. Result and implication for practice: Self-administered instruments for health-related quality of life measuring should include chest pain, triggering difficulties, frequency of pain and bothering of medication for angina. Certain decrease of quality of life reported patients in non-specific areas (dyspnoea, anxiety, lack of information, treatment satisfaction). Instrument should clearly explain meaning of chest pain and It should well stratify frequency of chest pain. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.obd 39876482


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account