Current Trends of Selected Aspects of Human Resource Management in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Školudová Jana
dc.contributor.author Brodský Zdeněk
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:45Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 2212-5671
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66504
dc.description.abstract Modern human resource management emphasizes the need to create work tasks and positions according to the capabilities and preferences of each worker while respecting people's individuality. The goal of this report is to determine whether organizations support selected aspects of human resource management and what means/tools they use to do so. An overall comparison of the data acquired presents current trends and points to company activities in the field of human resource management likely to be ineffective. Furthermore, the use of the newest trends in the field of technology on effective leadership for managers is discussed in the report, and a concept for further research directions is outlined. The report tries to highlight the fact that, in the current knowledge economy, an organization's workers are considered to be their main competitive advantage and most important asset. eng
dc.format p. 603-608 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Elsevier Science BV eng
dc.relation.ispartof Procedia Economics and Finance eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject management eng
dc.subject human resource management eng
dc.subject technology eng
dc.subject employees eng
dc.subject personell controlling eng
dc.subject organization eng
dc.subject management cze
dc.subject management lidských zdrojů cze
dc.subject technologie cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject personální controlling cze
dc.subject organizace cze
dc.title Current Trends of Selected Aspects of Human Resource Management in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Současný trend vybraných aspektů v managementu lidských zdrojů v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Moderní řízení lidských zdrojů zdůrazňuje potřebu vytvářet pracovní úkoly a místa dle schopností a preferencí každého pracovníka, při respektování individuality lidí. Cílem tohoto příspěvku je zjistit, zda a jakými způsoby/nástroji organizace podporují vybrané aspekty řízení lidských zdrojů. Celková komparace získaných dat prezentuje současné trendy a poukazuje na pravděpodobné neefektivní činnosti firem v oblasti řízení lidských zdrojů. Dále je v příspěvku diskutováno o využívání nejnovějších trendů v oblasti technologií pro manažery k efektivnímu vedení lidí a je nastíněna představa o dalším výzkumném směřování. Příspěvek se snaží poukázat na fakt, že v současné znalostní ekonomice jsou pracovníci v organizaci považováni za hlavní konkurenční výhodu a nejdůležitější aktivum. cze
dc.event 4th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2015) (30.04.2015 - 02.05.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000381990300089
dc.identifier.obd 39874460


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account