Correlation Analysis and Model of the Regional Economic Resilience

Show simple item record

dc.contributor.author Svoboda Ondřej
dc.contributor.author Klementová Tereza
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:31Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1109-9526
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66459
dc.description.abstract Some regions can be described as more or less resilient to the economic recession from the position of resilient theory perspective. The aim of this paper is to suggest model involving determinants explaining the resilience and thus contributes to the understanding of this concept and to effective decisions about appropriate instruments of regional policy. A group of indicators that could be useful as determinants of regional economic resilience was suggested. The analytic part of this work is created upon the NUTS 2 regional data sets and reflects the impacts of the 2008 economic crises. The main methodological attitude is processed by the correlation analysis and decision tree. The designed model is discussed with regards on operational programs in the terms of the EU’s Cohesion Policy. The results of the analyses confirm that Human Capital, Regional Economic Performance, Innovation and R&D Activity, Labor Market and Economic Structure of Region are very important determinants. eng
dc.format p. 765-777 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher WSEAS Press eng
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Business and Economics, volume 11, issue: 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject regional resilience eng
dc.subject economic resilience of regions eng
dc.subject employment eng
dc.subject regional policy eng
dc.subject regional development eng
dc.subject decision tree method eng
dc.subject regionální odolnost cze
dc.subject ekonomická odolnost regionů cze
dc.subject zaměstnanost cze
dc.subject regionální politika cze
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject rozhodovací stromy cze
dc.title Correlation Analysis and Model of the Regional Economic Resilience eng
dc.title.alternative Korelační analýza a model ekonomické odolnosti regionů cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Z pohledu teorie odolnosti je některé regiony možné vnímat jako více či méně odolné. Cílem této práce je navrhnout model zapojení faktorů vysvětlujících odolnost a tím přispět k pochopení tohoto pojmu a k efektivními rozhodování o vhodných nástrojích regionální politiky. Pro naplnění tohoto cíle byla navržena skupina indikátorů, které je možné využít pro sestavení modelu. Analytická část práce je založena na regionálních datech regionů EU na úrovni NUTS 2 a reflektuje dopady hospodářské krize z roku 2008. Jako hlavní metoda této části je využita korelační analýza a rozhodovací strom. Navržený model je diskutován s ohledem na operační programy v rámci politiky soudržnosti EU. Výsledky analýz potvrzují, že kvalita lidského kapitálu, regionální ekonomická výkonnost, inovační a výzkumná aktivita, situace na trhu práce a ekonomická struktura regionu jsou důležitými faktory ekonomické odolnosti regionů. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2014002/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" eng
dc.identifier.obd 39873788


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account