Spokojenost rodinných příslušníků s poskytovanou péčí v hospici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Bakešová, Iveta
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:15:05Z
dc.date.available 2016-09-23T05:15:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65876
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku poskytování paliativní péče v hospici. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán hospic a s ním související prostředí, rodinní příslušníci, multidisciplinární tým, kvalita péče, hospicové hnutí, formy hospicové péče, paliativní medicína a péče a vymezen pojem spokojenost a metody měření spokojenosti. Výzkumná část bakalářské práce zahrnuje sběr, vyhodnocení a interpretaci dat, které byly získány na základě dotazníkového šetření. Výsledky jsou zpracovány do grafů a slovně popsány. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject hospic cze
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject paliativní medicína cze
dc.subject spokojenost cze
dc.subject hospice eng
dc.subject palliative care eng
dc.subject palliative medicine eng
dc.subject satisfaction eng
dc.title Spokojenost rodinných příslušníků s poskytovanou péčí v hospici cze
dc.title.alternative Family members ' satisfaction with service provided care in hospice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the issue of providing palliative care in hospice. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part describes hospice and related environment, family members, multidisciplinary team, quality of care, hospice movement, forms of hospice care, palliative medicine and palliative care and also defines of satisfaction and satisfaction measurement methods. The second, research part of the thesis includes data collection, assessment and interpretation of data obtained from the questionnaire survey. Results are presented in graphs and verbally described. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35265
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.identifier.stag 30930
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account