Význam a stanovení esenciálních mastných kyselin u diabetiků typu 2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Kopčil, Michal
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:26Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65561
dc.description.abstract Tato práce zkoumá závislost obsahu esenciálních mastných kyselin v plazmě diabetiků 2. typu na stupni onemocnění diabetes mellitus, které je vyjádřeno koncentrací glykovaného hemoglobinu. Hlavním cílem této práce je ověřit změny ve složení esenciálních mastných kyselin a jejich vliv na dané onemocnění. Jednotlivé vzorky plazmy byly nejprve podrobeny deproteinaci a po následném přidání interního standardu (cis-13.16,19-dokosatrienová kyselina, 10 g/ml) byly hydrolyzovány a převedeny na odpovídající methyl estery mastných kyselin. Připravené vzorky byly analyzovány plynovou chromatografií, konkrétně byla využita Agilent Technologies s kolonou pro dělení methyl esterů mastných kyselin. Takto bylo zpracováno 21 vzorků diabetiků typu 2 a 17 vzorků kontrolní skupiny. Jednotlivé vzorky byly rozděleny do tří skupin podle hladiny glykovaného hemoglobinu (HbA1c) na kontrolní skupinu, kompenzované diabetiky a špatně kompenzované diabetiky. U studovaných diabetiků byla zjištěna velká proměnlivost naměřených dat u některých mastných kyselin jednotlivých skupin, která je umocňována velkými směrodatnými odchylkami od daných průměrných hodnot esenciálních mastných kyselin, což je způsobeno stravovacími návyky pacientů. Statistickou analýzou získaných dat a vzájemným srovnáním kontrolní skupiny se skupinou diabetiků vyšla statisticky významná pouze kyselina dokosahexaenová, která je obsažena hlavně v rybách. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject esenciální mastné kyseliny cze
dc.subject lipidový metabolismus cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject diabetes mellitus eng
dc.subject essential fatty acids eng
dc.subject lipid metabolism eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.title Význam a stanovení esenciálních mastných kyselin u diabetiků typu 2 cze
dc.title.alternative Determination and importance of essential fatty acids in type 2 diabetes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This thesis examines the composition dependence of essential fatty acids in plasma second diabetes type on the degree illness of diabetes mellitus, which is expressed by the concentration of glycated hemoglobin. The main aim of this study is verify changes in composition of essential fatty acids and their influence on the disease. At first the individual samples of plasma were deproteinated and after the addition of internal standard (cis-8,11,14-docosatrienoic acid, 10 g/ml) hydrolyzed and converted to corresponding methyl esters of fatty acids. Prepared samples were analyzed using a gas chromatography, concretely was used Agilent Technologies with column for division of methyl esters of fatty acids. 21 samples of type 2 diabetic patients and 17 samples of control group were processed in this way. Individual samples were divided into three groups according to the level of glycated hemoglobin (HbA1c) to control group, compensated and poorly compensated diabetics. For studied diabetic patients was found big changeability of measured data of some fatty acids for individual groups, this changeability is enhanced by big standard deviations from the average values of essential fatty acids. This is caused by eating habits of patients. Docosahexaenoic acid is statistically significant after using statistical analysis of acquired data and comparing control group with group of diabetics. This acid is mainly contained in fish. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34859 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 29832
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account