Smáčivost vybraných polymerních folií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černošková, Eva
dc.contributor.author Chládková, Monika
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:24Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65320
dc.description.abstract Předmětem předložené bakalářská práce je měření smáčivosti povrchů komerčně dostupných polymerních folií a výpočet jejich celkové volné povrchové energie. Smáčivost byla zjišťována měřením kontaktního úhlu pomocí optického tenziometru metodou přisedlé kapky. Celková povrchová energie byla vypočítána Owens, Wendt, Rabel, Kaelbleovou (OWRK) metodou. Před měřením folií byl optický tenziometr testován měřením kontaktního úhlu pěti standardních kapalin (glycerol, formamid a voda jako polární kapaliny, dijodmethan a α-bromnaftalen jako kapaliny disperzní) na površích dvou pevných láteksilikátového skla a monokrystalického křemíku (111). Získaných zkušeností bylo využito pro měření smáčivosti komerčně dostupných polymerních folií (polytetrafluorethylen, polypropylen, polyethylentereftalát a polyethylen o vysoké hustotě). K měření kontaktního úhlu byl použit glycerol a dijodmethan. Výsledky měření kontaktního úhlu byly porovnány s charakteristikami povrchu získanými pomocí mikroskopu atomárních sil, digitálního holografického mikroskopu a optického mikroskopu. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject polymerní folie cze
dc.subject smáčivost cze
dc.subject kontaktní úhel cze
dc.subject povrchová energie pevných látek cze
dc.subject polymeric foils eng
dc.subject wettability eng
dc.subject contact angle eng
dc.subject surface energy of solids eng
dc.title Smáčivost vybraných polymerních folií cze
dc.title.alternative Wettability of the selected polymeric foils eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis is the surface wettability measurements of the commercially available polymeric foils and the calculation of their total free surface energy. Wettability was determined by the measurements of the contact angle using the optical tensiometer by the sessile drop method. Total free surface energy was calculated by Owens, Wendt, Rabel, Kaelble (OWRK) method. Prior to the polymeric foils measurements, the optical tensiometer was tested by the contact angle measurements of five standard liquids (glycerol, formamide and water as polar liquids, diiodomethane and α-bromonaphthalene as the dispersion ones) on the surfaces of two solids - silicate glass and single crystal silicon (111). Experiences gained were used to measure the wettability of four commercially available polymeric foils (polytetrafluoroethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate and high-density polyethylene). There were used glycerol and diiodomethane for all measurements. Obtained results of the contact angle were compared with the characteristics of the surface measured with an atomic force microscope, digital holographic microscope and optical microscope. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37444
dc.thesis.degree-program Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.identifier.stag 29710
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account