Možnosti a formy paliativní péče v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Pospíšilová, Jana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:59Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:59Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64865
dc.description.abstract Tato diplomová práce je prací teoreticko-výzkumnou. Teoretická východiska pro výzkumnou část vycházejí z detailního popisu problematiky umírání a smrti, definice, historie, možností a forem paliativní péče, poskytování paliativní péče v ČR a ve světě z dostupné relevantní literatury a výzkumů. V neposlední řadě se zaměřuje na rodinu jako součást paliativní péče a možnosti a způsoby financování paliativní péče. Ve výzkumné části jsou pomocí dotazníkového šetření zkoumány zkušenosti, potřeby a okolnosti péče u rodin, o jejichž blízké bylo pečováno v domácím prostředí. Pro zvýšení validity získaných dat je použit kvalitativní výzkum pomocí hloubkových rozhovorů, které poskytují detailnější informace o potřebách a zkušenostech pečujících. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject umírání cze
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject možnosti a formy cze
dc.subject rodina cze
dc.subject domácí péče cze
dc.subject denní stacionář cze
dc.subject finance cze
dc.subject dying eng
dc.subject palliative care eng
dc.subject possibilities and forms eng
dc.subject family eng
dc.subject home care eng
dc.subject day care center eng
dc.subject finance eng
dc.title Možnosti a formy paliativní péče v praxi cze
dc.title.alternative Possibilities and forms of palliative care in practice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis is the work of theoretical research. The theoretical basis for the research part based on a detailed description of dying and death, definitions, history, possibilities and forms of palliative care, palliative care in the Czech Republic and in the world of available relevant literature and research. Finally, it focuses on the family as part of palliative care options and funding of palliative care. In the research section through a questionnaire survey examined experiences, needs and circumstances of care for families whose loved ones were cared for at home. To increase the validity of the data, qualitative research is used through in-depth interviews, which provide more detailed information on the needs and experiences of caring. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35209
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30757
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account