Kvalita života a psychická zátěž laických pečujících

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuckir, Martina
dc.contributor.author Pitthardová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:56Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:56Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64861
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na laické (neformální) pečující o seniory v domácím prostředí, konkrétně na kvalitu jejich života a zátěž vyplývající z poskytování péče. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku stáří a stárnutí, soběstačnost a sebepéči seniorů, charakterizuje laickou péči a funkci rodiny, domácí zdravotní péči a v závěru se také věnuje kvalitě života. Výzkumná část byla provedena pomocí kvantitativního a kvalitativního šetření. Kvantitativní výzkum byl proveden pomocí nestandardizovaného dotazníku, jehož součástí byl standardizovaný test IADL příjemce péče a CarerQol-7D zahrnující CarerQol VAS škálu. Nástrojem kvalitativní části výzkumu bylo polostrukturované interview sloužící k dokreslení problematiky laických pečujících. cze
dc.format 94 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject laický/neformální pečující cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject psychická zátěž cze
dc.subject rodinná péče cze
dc.subject CarerQol nástroj cze
dc.subject informal caregiver eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject mental stress eng
dc.subject family care eng
dc.subject carerqol instrument eng
dc.title Kvalita života a psychická zátěž laických pečujících cze
dc.title.alternative Quality of life and mental stress of family caregivers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pellant, Arnošt
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on informal caregivers caring for elderly at home, especially at the quality of their life and the burden resulting from providing informal care. The theoretical part of the thesis deals with the issue of age and aging, self-sufficiency and self-care of seniors. It also characterizes informal care, function of family and home care. The theoretical part also discusses the quality of life focusing on informal caregivers. The research part was performed by using the quantitative and the qualitative investigation. The quantitative research was performed by using the non-standardized questionnaire including two standardized tests - IADL of the care recipient and the test CarerQol-7D inclusive CarerQol VAS scale. The tool for the qualitative research was the semi-structured interview that was used for illustrating the issue of informal caregiving. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35210
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 27501
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account