Segmentace autoservisů podle jejich potřeb a požadavků na úroveň spolupráce s výrobci a distributory autoolejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jelínková, Martina
dc.contributor.author Hejnová, Alena
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:10Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:10Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64612
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace B2B trhů, konkrétně pak segmentací autoservisů podle jejich náhledu na potřebnost různé míry spolupráce s výrobci a distributory autoolejů. V teoretické části je na základě rešerše odborné literatury vysvětlena podstata segmentace trhu a její výhody a nevýhody a dále je teoreticky popsán samotný proces segmentace trhu se zaměřením na specifika průmyslových trhů. Závěrem teoretické části práce jsou rámcově popsány literaturou doporučované metody a přístupy k segmentaci trhu. Praktická část diplomové práce je věnována zpracování a analýze výsledků primárního kvantitativního výzkumu, jenž umožnil provést segmentaci autoservisů podle názorů jejich představitelů na úroveň spolupráce s výrobci a distributory autoolejů. Identifikované segmenty jsou popsány a specifikovány zvlášť z hlediska spolupráce s výrobci a zvlášť se zaměřením na spolupráci s distributory autoolejů. cze
dc.format 83 s.
dc.format.extent 1312834 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject segmentace trhu cze
dc.subject segment trhu cze
dc.subject segmentační proměnné cze
dc.subject B2B trh cze
dc.subject faktorová analýza cze
dc.subject shluková analýza cze
dc.subject market segmentation eng
dc.subject market segment eng
dc.subject segmentation variables eng
dc.subject B2B market eng
dc.subject factor analysis eng
dc.subject cluster analysis eng
dc.title Segmentace autoservisů podle jejich potřeb a požadavků na úroveň spolupráce s výrobci a distributory autoolejů cze
dc.title.alternative Segmentation of car service stations according to their needs and requirements for the level of cooperation with manufacturers and distributors of car oils eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škarka, Jan
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The object of the dissertation thesis is segmentation B2B markets, specificaly segmentation of car service stations according to their need for the level of cooperation with manufacturers and distributors of car oils. Based on specialized publications recherche there is explanation of the essence of market segmentation and its advantages and disadvantages in the theoretical part. There is also a theoretical description of the market segmentation process focused on industrial market specifics. At the end of theoretical part of the thesis can be found the description of recommended methods and approaches to the market segmentation. Practical part of the thesis is dedicated to primary quantitative research and analysis of its results in order to do the segmentation of car service stations based on opinions of their representatives for the level of cooperation with manufacturers and distributors of car oils. Identified segments are described and specified separetely for the cooperation with manufacturers and separately for the cooperation with distributors of car oils. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34339
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30730
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account