Stanovenie aktivity biofilmu tvoreného v technologicky neupravených zdrojoch pitných vôd

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela
dc.contributor.author Gabrišová, Lucia
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:37Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64565
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá sledovaním mikrobiologickej kvality technologicky neupraveného zdroja pitnej vody z Kokešovskej studničky (okres Pardubice) v priebehu mesiacov podľa platnej vyhlášky. Boli porovnávané dve metódy stanovenia koliformných baktérií: technika membránovej filtrácie s kultiváciou na Endovom agare a kvantifikačná metóda definovaného substrátu Colilert-18. Vo vode bol tiež sledovaný výskyt rodu Aeromonas, ktorého stanovenie nie je vyhláškou určené. Výskyt aeromonád bol porovnávaný s výskytom koliformných baktérií. Na identifikáciu mikroorganizmov boli využívané a porovnávané komerčné súpravy od výrobcu Erba Lachema a GEN III MicroPlateTM výrobcu BiOLOG. Na povrchu odberových nádob používaných na uskladnenie technologicky neupravenej pitnej vody bol mikrobiologickou, mikroskopickou a analytickou metódou detekovaný biofilm. slo
dc.format 121 s.
dc.format.extent 3051933 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject technologicky neupravená pitná voda slo
dc.subject koliformné baktérie slo
dc.subject aeromonas slo
dc.subject biofilm slo
dc.subject epifluorescenčná mikroskopia slo
dc.subject hydrolázová aktivita slo
dc.subject technologically untreated drinking water eng
dc.subject coliform bacteria eng
dc.subject aeromonas eng
dc.subject biofilm eng
dc.subject epifluorescence microscopy eng
dc.subject hydrolases activity eng
dc.title Stanovenie aktivity biofilmu tvoreného v technologicky neupravených zdrojoch pitných vôd slo
dc.title.alternative Determination of biofilm activity formed in technologically untreated drinking water sources eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šilha, David
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with monitoring the microbiological quality of technologically untreated source of drinking water from ,,Kokešovská" spring well (Pardubice district) during several months according to the valid regulation. Two methods for the determination of coliform bacteria were compared: the membrane filter technique with cultivation on Endo agar and quantitative method of defined substrate technology Colilert-18. The water was also monitored for the appearance of the genus Aeromonas, which is not intended according to the valid regulation. Aeromonas occurrence was compared with the presence of coliform bacteria. To identify microorganisms were used and compared commercial kits of manufacturers Erba Lachema and GEN III MicroPlateTM of BiOLOG. On the surface of sample containers used for the storage of technologically untreated drinking water was through microbiological, microscopical and analytical methods detected biofilm. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35497
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30595
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account