Antimonem modifikované uhlíkové pastové elektrody a jejich možnosti ke stanovení polynitrovaných aromátů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švancara, Ivan
dc.contributor.author Dellingerová, Barbora
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:04Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:04Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64541
dc.description.abstract Pro stanovení TNT bylo testováno využití ex-situ vyloučeného antimonového filmu, připraveného na uhlíkových substrátech, na standardní uhlíkové pastě (SbF-CPE) a na pastě ze skelného uhlíku (SbF-GCPE), metodou adsorptivní stripping voltametrie (AdSV), v katodickém módu. Oba typy elektrod poskytly odezvu ve třech, po sobě jdoucích stripping signálech P1, P2, P3, jejichž velikost odpovídala koncentraci TNT. Po optimalizaci pracovních podmínek byla měření prováděna v Britton-Robinsonově pufru (pH 9), za potenciálu akumulace -0,3 V vs. ref., přičemž doba akumulace byla volena podle aktuální analyzované koncentrace TNT. Kalibrace poskytla lineární odezvu (R2(P1) = 0,9990) v koncentračním rozmezí 0,2-1,2 ppm TNT, a to za depozice po dobu 180 s. Meze detekce (kritérium "3 sigma") byly stanoveny takto: pro P1: 85 g.L-1, P2: 43 g.L-1 a P3: 121 g.L-1. S elektrodou typu SbF-GCPE, jež z optimalizačních měření vyšla nejlépe, pak byla provedena série analýz s reálnými vzorky půdy z testovací střelnice se stopami látek typu polynitrovaných aromátů a TNT. cze
dc.format 110 s.
dc.format.extent 3173655 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject antimonový film cze
dc.subject bismutový film cze
dc.subject uhlíková pasta ze skelného uhlíku cze
dc.subject elektrodový substrát cze
dc.subject stripping voltametrie cze
dc.subject trinitrotoluen (TNT) cze
dc.subject polynitrované aromáty cze
dc.subject antimony film eng
dc.subject bismuth film eng
dc.subject glassy carbon paste eng
dc.subject electrode substrate eng
dc.subject stripping voltammetry eng
dc.subject trinitrotoluene (TNT) eng
dc.subject polynitroaromatic compounds eng
dc.title Antimonem modifikované uhlíkové pastové elektrody a jejich možnosti ke stanovení polynitrovaných aromátů cze
dc.title.alternative Possibilities and Limitations of Antimony-Modified Carbon Paste Electrodes for the Determination of Polynitrated Aromatic Compounds eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mikysek, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated Antimony films (SbFs) plated ex-situ onto the substrates from common carbon paste (CPE) and the glassy carbon paste (GCPE) are introduced and the respective configurations, i.e. SbF-CPE and SbF-GCPE, examined to determine trinitrotoluene (TNT) in combination with adsorptive stripping voltammetry (AdSV). Both SbF-CP a SbF-GCP electrodes exhibited three well-developed peaks P1, P2, and P3; all three corresponding to the concentration TNT. After optimization of the key working conditions, most of measurements were carried out in Britton-Robinson buffer (pH 9) when using an accumulation at -0,3 V vs. Ag/AgCl for a period dependent upon the concentration level of TNT. For calibration, linear responses were obtained in the concentration range of 0.2-1.2 ppm TNT, when accumulating for 180 s (R2(P1) = 0,9990). The respective LODs (3 sigma) were estimated to be 85 g.L-1 for P1, 43 g.L-1 for P2, and 121 g.L-1 for P3. The SbF-GCPE which had been selected as the electrode of choice then served for practical analyses with real samples of soils polluted by traces of polynitro-aromates and TNT. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35468
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 27055
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account