Vliv ragby jako kolektivního sportu na rozvoj osobnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana
dc.contributor.author Matějka, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:09:26Z
dc.date.available 2016-04-25T16:09:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64064
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem ragby jako kolektivního sportu na rozvoj osobnosti a jejím hlavním cílem je zjistit, jaké formativní vlivy tohoto sportu na sobě hráči podle svého subjektivního hodnocení pozorují, jaký vztah mají hráči ke sportovnímu družstvu ragby a jak je jimi vnímána role trenéra a to, jak trenér na své svěřence působí. Teoretická část je věnována historii ragby, definici pojmu osobnost, vlivu sportu na lidskou psychiku a utváření osobnosti a vliv sportovního kolektivu na utváření osobnosti jeho člena. Praktická část bakalářské práce je tvořena z kvalitativního výzkumu, který je proveden formou polostrukturovaných rozhovoru s hráči ragby, kteří se tomuto sportu věnují aspoň dva roky. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 1196725 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozvoj osobnosti cze
dc.subject ragby cze
dc.subject kolektivní sporty cze
dc.subject formativní vlivy cze
dc.subject personality development eng
dc.subject rugby eng
dc.subject team sports eng
dc.subject formative influences eng
dc.title Vliv ragby jako kolektivního sportu na rozvoj osobnosti cze
dc.title.alternative Influence of rugby as a team sport on the development of one's personality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the influence of rugby as a sport on the collective development of personality and it´s main goal is to find out what the formative influences of the sport has on the players according to their subjective evaluation of what kind of relationship the players have towards a rugby team and how they perceived the role and actions of the trainer and the coach. The theoretical part is devoted to the Rugby Union history, the definition of personality, the impact of sport on the human psyche, the shaping of the personality and the influence of the sports team on the shaping of the personality of his member. The practical part of the thesis is made up of qualitative research that is carried out in the form of interviews with rugby players who are dedicated to this sport for at least two years. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33848
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 27982
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account