Prostředky pro experimentální výzkum elektrických trakčních pohonů

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Černý, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-02-09T16:32:42Z
dc.date.available 2016-02-09T16:32:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61942
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku moderních koncepcí trakčních pohonů a související návrhy metodik jejich řízení a aplikace, problematiku implementace a testování těchto pohonů, jenž jsou svým charakterem odlišné od doposavad používaných způsobů a technických řešení užívaných v kolejové dopravě. V práci jsou shrnuty výsledky experimentálních výzkumných aktivit v oblasti řízení trakčních synchronních motorů s permanentními magnety, které díky svým vlastnostem umožňují konstrukci vozidel lehké trakce s přímým pohonem kol, zároveň umožňují nová konstrukční řešení podvozků těchto vozidel. V souvislosti s prováděným výzkumem kromě problematiky vlastního návrhu řízení těchto moderních pohonů, je řešena i problematika experimentálního ověřování a testování pohonů v laboratorních podmínkách, ale i problematika provozního testování na zkušebně opravárenského závodu. V práci jsou proto shrnuty i činnosti spojené s vybudováním speciálního zkušebního kladkového stavu se synchronním motorem s permanentními magnety, na kterém byly následně prováděny výzkumné aktivity metodiky řízení těchto trakčních motorů. Dále činnosti spojené s návrhem univerzálního zkušebního pracoviště pro opravárenský závod jednoho z provozovatelů kolejových dopravních prostředků hromadné dopravy. V rámci výzkumných aktivit bylo vybudováno i speciální kolejové vozidlo s měrným podvozkem s nezávisle otáčivými koly, na kterém byly vyvíjeny a testovány algoritmy pro synchronizované řízení kol související s vylepšením jízdních vlastností takových kolejových vozidel a zároveň výzkum vhodných algoritmů, které umožní snížení provozního hluku a opotřebení kol a kolejí, vylepšení trakčních vlastností vozidla a vylepšení trakční energetiky. V rámci aktivit v oblasti testování moderních pohonů byly kromě tohoto vozidla vybudovány i další dílčí vozidla, která slouží jak pro potřeby výuky, tak pro potřeby vlastního experimentálního výzkumu. V souvislosti s výzkumem problematiky trakčních pohonů, jejich řízení a aplikací jsou v práci shrnuty stávající aktivity spojené s návrhem a realizací specializovaného pracoviště pro testování vzájemné interakce trakčního elektrického pohonu a mechanické převodovky v podmínkách vozidel lehké kolejové trakce během provozně nestandardních stavů či při poruše. cze
dc.format 96 s. + příloha cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject trakční pohony cze
dc.subject asynchronní motory cze
dc.subject PMSM cze
dc.subject trakční charakteristika cze
dc.subject permanentní magnety cze
dc.subject traction drives eng
dc.subject induction motors eng
dc.subject traction characteristics eng
dc.subject permanent magnets eng
dc.title Prostředky pro experimentální výzkum elektrických trakčních pohonů cze
dc.type habilitační práce cze
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the problems of modern concepts of traction drives and related proposals of their control methods and applications, implementation and testing of these traction drives. these methods and solutions have different character in comparison with current standard methods and technical solutions used in rail transport. The habilitation thesis summarizes the results from the experimental research activities in the field of traction permanent magnet synchronous motors their characteristics enable the design of lightweight rail vehicles with direct drive of traction wheels and also a new construction of solutions of these vehicles bogies. In the context of mentioned research activities besides problems of design of these control methods of these modern drives the problems of experimental verification and testing of these drives in the laboratory conditions including the problems of operating testing at the testing room at service company are solved as well. From this reason the research activities relate to the construction of special testing roller stand of permanent magnet synchronous motor which was used consequently for the research activities deals with control methods of traction motors, and the research activities associated with the design of the universal testing workplace for service company were mentioned in this thesis. During research activities the experimental rail vehicle with specific bogie with independently rotating wheels has been also built. On this vehicle the algorithms for synchronized control of wheel relating with improving of driving characteristics of these vehicles and the algorithms for reduced operating noise and wear of wheels and rails including improving of traction characteristics of the vehicle and traction energy were developed and tested. The other vehicles and their parts were built both for testing and verification of this modern drives for experimental research activities and also for teaching and education activities. In connection with research problems of traction drives, their control methods and applications the current activities related to the design and implemetation of the specialized workplace for testing of interaction of traction electric drive and mechanical transmissions under conditions of light rail traction vehicle during operation nonstandard states or fault states are also summarized in this thesis. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33726
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account