Hodnocení soběstačnosti u nemocných s artrózou kyčelního kloubu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie cze
dc.contributor.author Koutná, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:19Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61579
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá endoprotézou kyčelního kloubu ve vztahu k soběstačnosti pacienta. V teoretické části se tato práce zaměřuje na anatomii kyčelního kloubu, osteoartrózu, její projevy, diagnostiku a terapii. Další kapitola je o endoprotéze kyčelního kloubu, o jejích typech a kontraindikacích, zahrnuje i komplikace spojené s operačním výkonem. Navazuje péče, jak předoperační, tak pooperační. Důležitou kapitolou je rehabilitace pacienta. Nedílnou součástí hospitalizace pacienta k endoprotéze kyčelního kloubu je edukace o plánovaném výkonu a pooperačním režimu. Výzkumná část práce vznikla na základě dat získaných výzkumem v nemocnici fakultního typu, kde byl respondentům rozdán dotazník. Před operací na lůžkové části ortopedické kliniky a půl roku po operaci v ortopedické ambulanci. Ke zhodnocení soběstačnosti pacienta a porovnání rozdílů oproti předoperačnímu stavu byl v této práci použit Oxfordský dotazník, který hodnotí danou oblast v několika otázkách. Z dat získaných při výzkumu a během praxe na ortopedické klinice, byl pro pacienty vytvořen edukační materiál, obsahující informace ohledně života s endoprotézou. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 2129536 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject hip-joint cze
dc.subject osteoarthritis cze
dc.subject hip-joint arthroplasty cze
dc.subject self-sufficiency cze
dc.subject education cze
dc.subject kyčelní kloub cze
dc.subject osteoartróza cze
dc.subject endoprotéza kyčelního kloubu cze
dc.subject soběstačnost cze
dc.subject edukace cze
dc.title Hodnocení soběstačnosti u nemocných s artrózou kyčelního kloubu cze
dc.title.alternative Evaluation of the self-sufficiency of patients with arthrosis of the hip-joint eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Brothánková, Pavlína cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with hip-joint arthroplasty in relation to the self-sufficiency of a patient. The theoretical part of this thesis focuses on anatomy of hip-joint, osteoarthritis, it's manifestation, diagnostic and therapy. Following chapter is about hip-joint arthroplasty , it's types and contraindications, including complications associated with surgery. The thesis continues with both preoperative and postoperative care. An important chapter is rehabilitation of patient. Inseparable element of hospitalization of patient of hip-joint arthroplasty is education about planned operation and postoperative regime. Practical part of this thesis based on information obtained from research in hospital of fakulty type, where the questionnaire was given to patients, before operation at the orthopedic clinic and a half year after operation in orthopedic ambulance. To evaluate self-sufficiency of patient and to compare differences against preoperative status the Oxford questionnaire was used in this thesis. The questionnaire evaluates the area in several questions. From the information determined during the research and practice at the orthopedic clinic, there was created an educational material, which includes an information about life with arthroplasty. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33526
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Setkala jste se u pacientů (repospondentů) s výskytem komplikací (např. luxace totální endoprotézy), které by mohl zapříčinit "nesprávný pohyb"? 2. Jaké lázně se v ČR specializují na klienty po TEP kyčeního kloubu? Jsou v současné době hrazené pojišťovnou? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 28509 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account