Vliv způsobu přípravy spinelových sloučenin na jejich vybrané vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bělina, Petr cze
dc.contributor.author Strouhal, Jiří
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:46Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61233
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je posoudit vliv přípravy spinelových sloučenin na jejich vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti. V práci byla vypracována rešerše na možné přípravy spinelových sloučenin. Pomocí vybraných příprav, kterými bylo sražení pomocí roztoku amoniaku do pH 9 a 10, srážení pomocí roztoku kyseliny šťavelové, srážení pomocí šťavelanu sodného, příprava ze šťavelanů v pevné fázi, suspenzní mísení surovin a reakcí v pevné fázi byly vyrobeny vzorky spinelových sloučenin typu feritů Mn0,5Mg0,5Fe2O4, MnFe2O4 a MgFe2O4. Vznikající struktura byla ověřena pomocí rentgen difrakční analýzy. U takto připravených vzorků byly stanoveny fyzikálně-chemické vlastnosti - distribuce velikosti částic, termická stabilita, měrný povrch, barevnost, hustota a spotřeba oleje. Naměřené hodnoty byly mezi sebou porovnány. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 2863590 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Spinel compounds cze
dc.subject ferrites cze
dc.subject specific surface cze
dc.subject thermal stability cze
dc.subject spinelové sloučeniny cze
dc.subject ferrity cze
dc.subject měrný povrch cze
dc.subject termická stabilita cze
dc.title Vliv způsobu přípravy spinelových sloučenin na jejich vybrané vlastnosti cze
dc.title.alternative Influence of preparation methods of spinel compounds to their selected properties eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jiránková, Hana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is to assess the effect of preparing spinel compounds selected for their physicochemical properties. In the thesis the research on the possible preparation of spinel compounds. Use of selected preparations, which were precipitated by the Thrombin Solution ammonia until pH 9 and 10, precipitation with a solution of oxalic acid, sodium oxalate precipitation steps, preparation of oxalates in the solid phase, slurry mixing the raw materials and reaction in the solid phase were produced samples of spinel-type ferrite compounds Mn0,5Mg0,5Fe2O4, MnFe2O4 and MgFe2O4. The emerging structure was verified by X-ray diffraction analysis. The thus prepared samples were determined by the physicochemical properties - particle size distribution, thermal stability, surface area, color, density and oil consumption. The measured values were compared with each other. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31973 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Bc. Jiří Strouhal seznámil zkuaební komisi s tématem své diplomové práce formou prezentace. Věnoval se teoretickému popisu spinelových sloučenin, možnostmi jejich přípravy a popisu hodnocených fyzikálních vlastností. Podrobně se věnoval popisu laboratorní přípravy jednotlivých vzorků. Dále se věnoval hodnocení fyzikálně-chemických vlastností a tómu jak byly ovlivněny zvoleným způsobem přípravy - zejména velikosti částic, teplotní stability a měrnému povrchu. Dalaí výsledky byly prezentovány formou tabulek.Následovalo přečtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta diplomové práce. Diplomant reagoval na připomínky vznesené oponentkou diplomové práce. Poté byla otevřena diskuse a diplomant reagoval na dotazy členů zkuaební komise, které se týkaly teploty syntézy, mletí vzorků, barevných vlastností a využití připravených materiálů. cze
dc.identifier.stag 27435 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account