Burza a signály k obchodování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Jaroslav cze
dc.contributor.author Todt, Jaroslav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:37Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61140
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na technickou analýzu akciového trhu. Hlavním cílem je v rámci praktické části navrhnout a implementovat aplikaci, disponující dále uvedenými nástroji. Analýza bude probíhat na základě vybraných technických indikátorů, využívajících historických cen akcií a objemů transakcí. Mimo všeobecně známých indikátorů bude uvedeno řešení založené na podmíněné pravděpodobnosti nebo na shlukování za pomoci neuronových sítí. Každý z indikátorů bude mít definován postup pro rozeznání obchodních signálů, které využije jednotná obchodní strategie k vyhodnocení. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 11530127 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject share eng
dc.subject stock market eng
dc.subject technical analysis eng
dc.subject technical indicators eng
dc.subject trading signals eng
dc.subject stock exchange eng
dc.subject business strategy eng
dc.subject market speculation eng
dc.subject stock valuation eng
dc.subject akcie cze
dc.subject akciový trh cze
dc.subject technická analýza cze
dc.subject obchodní signál cze
dc.subject burza cze
dc.subject obchodní strategie cze
dc.subject tržní situace cze
dc.subject oceňování akcií cze
dc.title Burza a signály k obchodování cze
dc.title.alternative Stock exchange and signals for trading eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koťátková Stránská, Pavla cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on technical analysis of stock market. The main purpose of practical part is to design and implement application utilizing the instruments referred hereinafter. The analysis will be done based on selected technical indicators using historical share prices and volumes of transaction. Outside the generally known indicators a solution will be stated based on conditional probability or clustering with the assistance of neural networks. Each of the indicators will have a defined procedure for recognition of trading signals which will be used by unified business strategy for evaluation. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33208 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Diplomová práce se zabývá problematikou predikce vývoje cen akcií. Dle vedoucího práce je text napsán přehledně a je vhodně prokládán obrázky popisujícími aplikaci. Vhodné rozčlenění textu do kapitol a sekcí přispívá k jeho srozumitelnosti a čitelnosti. Předložená práce a vytvořený program plně řeší celé zadání. Dle oponenta práce byla teoretická východiska pro naplnění stanoveného cíle práce naplněna. Oponent měl k práci drobné připomínky, na které diplomant reagoval. cze
dc.identifier.stag 26494 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account