Bezpečnost města jako premisa jeho rozvoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana cze
dc.contributor.author Mišková, Denisa
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61094
dc.description.abstract Práce je zaměřena na zhodnocení stávající situace kriminality a její prevence v České republice s cílem komparace vybraných měst z pohledu bezpečnosti. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, kde je postupně analyzována problematika bezpečnosti. V první části jsou definovány pojmy bezpečnosti (definice, hierarchie, jednotlivé sektory) a instituce, zabývající se bezpečností měst. Druhá kapitola je věnována analýze bezpečnosti v mezinárodním kontextu, resp. kriminalitou na území Evropské unie. Poslední část se zabývá prevencí kriminality a zhodnocením vnitřní bezpečnosti České republiky. Je zde provedena komparace dvou vybraných měst Chrudimi a České Lípy, kde jsou města porovnána z hlediska demografie a také z pohledu vývoje bezpečnostní situace. cze
dc.format 98 s. cze
dc.format.extent 2475014 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject security cze
dc.subject criminality cze
dc.subject safety of the city cze
dc.subject criminality prevention cze
dc.subject sustainable development cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject bezpečnost města cze
dc.subject prevence kriminality cze
dc.subject udržitelný rozvoj cze
dc.title Bezpečnost města jako premisa jeho rozvoje cze
dc.title.alternative Safety of the City as a Premise its Development eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vavřička, Aleš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the evaluation of the current situation of a criminality and its preventions in the Czech Republic in order to compare selected cities in terms of safety. The diploma thesis is divided into three chapters, which analyze the security issues. The first part defines the concepts of safety (definition, hierarchy, individual sectors) and institutions dealing with the safety of cities. The second chapter is about analysis of safety in the European Union. The last part is about prevention of crime and evaluation of internal security of the Czech Republic. Comparison is on of two selected cities - Chrudim Czech Lipa. This cities are compared in terms of demographics and also from the perspective of the security situation. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33433 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka v prezentaci seznámila zkuaební komisi s obsahem, závěry a přínosy své diplomové práce. Poté zodpověděla vybrané otázky z posudků vedoucího a oponenta práce."Na str. 50 uvádíte negativní příklad Londýna. Čím si jeho prvenství v kriminalitě vysvětlujete?" "Má město problematické jedince soustřeďovat (např. územně nebo v městském domě) nebo naopak se snažit o jejich rozprostření po celém městě?" V rámci následné rozpravy k práci byly vzneseny otázky a připomínky vztahující se k rozdílům v jurisdikci jednotlivých analyzovaných zemí. cze
dc.identifier.stag 26130 cze
dc.date.embargo 2015-08-12 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account