Vliv médií na děti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela cze
dc.contributor.author Feltlová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:39Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60937
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o médiích a jejich vlivu na děti. Celá bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. V těchto kapitolách definuji média, jejich funkce, druhy a rozdělení. Cílem praktické části je zjistit, jaká média mají vliv na děti, a zda to nějak ovlivňuje jejich chování. Kvantitativní výzkum byl proveden pomocí metody dotazníkového šetření na základní škole a střední škole. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1850491 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject media cze
dc.subject influence of media cze
dc.subject children cze
dc.subject violence cze
dc.subject aggression cze
dc.subject free time cze
dc.subject média cze
dc.subject vliv médií cze
dc.subject děti cze
dc.subject násilí cze
dc.subject agrese cze
dc.subject volný čas cze
dc.title Vliv médií na děti cze
dc.title.alternative Influence of media on children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals about the media and their influence on children. The whole work is divided into two parts. The first theoretical part is contans four chapters. In these chapters is definitions of media, their functions, types and distribution. Aim of practical part is to find out what the media have an impact on children, and that somehow affects their behavior. Quantitative reserch was conducted using a questionnaire survey in primary and high schools. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33367 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Uchazečka představila práci podle standardní struktury a reagovala na připomínky oponenta práce. Uchazečka reagovala s pomocí argumentů obecné povahy. cze
dc.identifier.stag 27481 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account