Proměny kritické reflexe vývojových vazeb mezi F. L. Čelakovským a K. J. Erbenem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říha, Ivo cze
dc.contributor.author Kozlová, Iva
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:21:40Z
dc.date.available 2015-09-27T10:21:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60905
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na proměny kritické reflexe vývojových vazeb mezi F. L. Čelakovským a K. J. Erbenem. První část je věnována literární historii, jejímu teoretickému vymezení a roli literárních historiků v tomto oboru. Tato teoretická část dále sleduje pojem období v literární historii, teorii literárních žánrů a závěrečná část je zaměřena na národní obrození v české literatuře i ve společnosti. Druhá část se soustředí na hlavní aspekty literární činnosti Čelakovského a Erbena v dobovém literárním kontextu. Touto charakteristikou bude vymezen prostor, na němž se pohybovali literární historici, kteří sledovali vzájemné vazby mezi těmito básnickými osobnostmi. Třetí část představí analýzu jednotlivých studií vybraných literárních historiků a jejich chronologické seřazení od nejstarších prací po nejnovější. Jádrem práce je analýza těchto studií, která umožní pojmenování a utřídění nejvýraznějších vývojových poloh nazírání na vzájemné vazby mezi uvedenými básnickými osobnostmi. Závěr je věnován rozdělení literárních historiků do skupin podle společných rysů a také vyhodnocení a shrnutí reflexí v literárněhistorickém přístupu k vývojovým vazbám mezi Čelakovským a Erbenem. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1281710 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Čelakovský, František Ladislav cze
dc.subject Erben, Karel Jaromír cze
dc.subject vývojové vazby cze
dc.subject kritická reflexe cze
dc.subject literární historie cze
dc.subject development links eng
dc.subject critical reflection eng
dc.subject literary history eng
dc.title Proměny kritické reflexe vývojových vazeb mezi F. L. Čelakovským a K. J. Erbenem cze
dc.title.alternative Metamorphosis of Critical Reflection of the Developmental Connection between F. L. Celakovsky and K. J. Erben eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Molková, Michaela cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the transformation of critical reflection on the development of links between F. L. Čelakovský and K. J. Erben. The first part is devoted to literary history, its theoretical definition and role of literary historians in this field. This theoretical part also monitors the time period in literary history, theory of literary genres and final section focuses on national revival in the Czech literature and society. The second part focuses on the main aspects of literary activity of concerning Čelakovský and Erben in the contemporary literary context. This characteristic is defined by the space in which they moved the literary historians who watched the interactions between these poetic figures. The third part presents an analysis of individual studies of selected literary historians and their chronological order from oldest to newest works. At the core of the work is the analysis of these studies, which will allow the naming and classification of the most striking developments of positions observing at interactions between the poetic personalities. The conclusion is concern with literary historians division into groups based on common features as well as a summarizing of the evaluation and reflection of the literary-historical approach to the development links between Čelakovský and Erben. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33537 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma práce, cíle, zvolenou metodu.2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky.3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na dalaí dotazy členů komise.4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 26791 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account