Komunitní webový portál pro fitness a kulturistiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hřídel, Jan cze
dc.contributor.author Korejtko, Jiří
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:46Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60832
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje vytvoření komunitního portálu pro fitness a kulturistiku na platformách MySQL a PHP Nette Frameworku. Teoretická část se zabývá přehledem Content Managament (dále jen CM) systémů u nás, ale i v zahraničí, dále zahrnuje přehled konkurenčních webů zaměřené na fitness a kulturistiku. Též zahrnuje analýzu požadavků na komunitní portál a představení s Nette Frameworkem. Praktická část obsahuje konkrétní komunitní portál, jehož hlavní výhoda spočívá ve vytváření vlastních tréninkových plánů a jejich sdílení. Dále se zabývá tvorbou a implementací databázového modelu, včetně popisu a ukázky důležitých částí zdrojového kódu. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 22638894 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject PHP cze
dc.subject Nette Framework cze
dc.subject HTML cze
dc.subject community web portal eng
dc.subject fitness eng
dc.subject bodybuilding eng
dc.subject nutrition eng
dc.subject komunitní portál cze
dc.subject kulturistika cze
dc.subject výživa cze
dc.title Komunitní webový portál pro fitness a kulturistiku cze
dc.title.alternative Community web portal for fitness and bodybuilding eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor Dissertation describes the creation of a community web portal for fitness and bodybuilding made on the platforms MySQL and PHP Nette Framework. The theoretical part deals with an overview Content Managament systems at home, but also abroad, also includes an overview of competing websites focused on fitness and bodybuilding. It also includes requirements analysis and performance community portal with Nette Framework. The practical part contains a specific community portal, whose main advantage lies in crea-ting your own training plans and sharing. It also deals with the creation and implementation of database model, including a description and examples of the important parts of the source code. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32761 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Student vytvořil návrh a implementoval webový portál pro fitness a kulturistiku. Vývoji aplikace předcházela rešerše stávajících Web Content Management systémů. Náplň a cíle bakalářské práce byly splněny. Logická stavba práce je v pořádku. Stylisticky je práce spíše průměrná. Práce obsahuje několik gramatických a typografických chyb. Praktická část práce by měla potenciál uplatnit se v praxi v případě dalšího rozšíření a doplnění pracovního týmu o specialisty z jiných oblastí než je IT. Autor uspokojivě odpověděl na dotazy vedoucího práce a členů komise. Komise se rozhodla přiklonit ke stejnému hodnocení jako vedoucí práce a udělila za bakalářskou práci známku velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 21205 cze
dc.date.embargo 2014-12-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account