Prevence katétrových sepsí na jednotkách intenzivní a resuscitační péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňová, Věra cze
dc.contributor.author Součková, Helena
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:14Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60810
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice katétrových sepsí. Teoretická část nejprve popisuje nozokomiální nákazy a preventivní opatření, která jim předcházejí. Dále se zabývá katétrovou sepsí, jejími příznaky, diagnostikou a léčbou. Závěr teoretické části je zaměřen na centrální žilní katetrizaci a povinnosti sester, které souvisejí s jeho zavedením, manipulací a péčí o místo vpichu. Výzkumná část interpretuje informace získané z dotazníkového šetření prováděného v jedné nemocnici na jednotkách intenzivní péče a resuscitačním oddělení. Cílem práce bylo zjistit, jaké májí zdravotní sestry znalosti na jednotkách intenzivní a resuscitační péče z oblasti katétrové sepse. Dále také získat přehled o praktických zkušenostech a dodržování ošetřovatelského standardu "Péče o centrální žilní katétr" na zmíněných odděleních. Výsledky práce mohou sloužit jako podklad pro vytvoření dalších opatření zabraňujících vzniku katétrových sepsí. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 4322023 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject catheter sepsis cze
dc.subject central venouse catheter cze
dc.subject nosocomial infections cze
dc.subject katétrová sepse cze
dc.subject centrální žilní katétr cze
dc.subject nozokomiální infekce cze
dc.subject prevence cze
dc.title Prevence katétrových sepsí na jednotkách intenzivní a resuscitační péče cze
dc.title.alternative Prevention of catheter sepsis in intensive and resuscitation care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is catheter-related bloodstream infections. The theoretical part of the work starts with the description of nosocomial infections and preceding preventive measures. It then deals with catheter sepsis, its symptoms, diagnosis and treatment. The conclusion of the theoretical part focuses on central venous catheterisation and nursing staff responsibilities related to the insertion, handling and care of the insertion site. The research part contains the interpretation of data from an interview survey carried out in the intensive care units and resuscitation department of one hospital. The aim of the thesis was to map the knowledge of catheter-related infections among intensive care and resuscitation department nurses. The second aim was to acquire an overview of the practical experience and observation of Central Venous Catheter Care Guidelines at the mentioned departments. The results of this work can serve as a foundation for the design of additional measures for the prevention of the onset of catheter-related bloodstream infections. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32903
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborněHodnocení oponenta: velmi dobře minusDoplňující otázky k obhajobě:1. Jakým způsobem byla zajiatěna objektivita při získávání dat (vyplňování dotazníků)?2. Vaimla jste si rozdílů ve výsledcích na jednotlivých odděleních, byly nějaké?Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 27913 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account