Sestra roku jako osobnost a vzor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Linda cze
dc.contributor.author Vlčková, Blanka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:00Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60796
dc.description.abstract V procesu osobního růstu sester je důležité, aby v odborné komunitě existovaly pozitivní vzory. Cílem práce je najít a ukázat společnosti pozitivní charakterový vzor zdravotní sestry. Při hledání vzoru jsme vybrali to, co oceňuje společnost jako vzor - soutěž Sestra roku. Respondetkami nám byly výherkyně soutěže Sestra roku. Při hledání charakterového vzoru je možné se opřít o koncept silných stránek charakteru od Seligmana a Petersona, kteří shromáždili přehled vlastností - ctností, které vedou ke kvalitnímu životu. Součástí konceptu je odvaha. Ta se podle nich skládá z těchto jednotlivých ctností: statečnosti, vytrvalosti, integrity, vitality. Přinášíme tezi, že odvaha je v profesi sestry klíčovou charakterovou silou, která je důležitá pro poskytování kvalitní péče. Záměrem práce je zmapovat odvahu sester z pohledu Sester roku. Cílem práce je zachytit to, jak tyto sestry nahlížejí na fenomén odvahy, jak tuto odvahu pojímají a jaké mají doporučení pro praxi sester. Chceme dát příležitost inspirovat se odvahou těchto sester. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1117623 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Nurse of the year cze
dc.subject personality cze
dc.subject ideal cze
dc.subject stregths of character cze
dc.subject virtue cze
dc.subject courage cze
dc.subject bravery cze
dc.subject persistence cze
dc.subject integrity cze
dc.subject vitality cze
dc.subject Sestra roku cze
dc.subject osobnost cze
dc.subject vzory cze
dc.subject silné stránky charakteru cze
dc.subject ctnosti cze
dc.subject odvaha cze
dc.subject statečnost cze
dc.subject vytrvalost cze
dc.subject integrita cze
dc.subject vitalita cze
dc.title Sestra roku jako osobnost a vzor cze
dc.title.alternative Nurse of the year, as personality and ideal eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In the process of personal development of nurses is important to have positive models in the professional community. The goal of my bachelor´s thesis was to find and show the positive character model of nurse. We chose what the society appreciates competition The Nurse of the year. Respondents were the winners of the competition The Nurse of the year. Searching of character model is based on the concept of character strengths and virtuos by Seligman and Peterson, who collected overview of virtues, which leads to quality life. The main part of the concept is courage. According to the authors courage consists of these virtues: bravery, persistence, integrity, vitality. I believe that courage in nurse profession is the key power, which is necessary in providing high-quality care. The purpose of my thesis is to chart courage from the perspective of winners of The Nurse of the year. The goal is to capture how they see the phenomenon of courage, how they feel it and what they recommend for practice of nurses. We want to give opportunity to be inspired by courage of these nurses. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32907
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborněHodnocení oponenta: výborněDoplňující otázky k obhajobě:1. Budete dále se zjištěnými poznatky pracovat?Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 27531 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account