Konzumace alkoholu u studentů bakalářských nelékařských zdravotnických oborů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna cze
dc.contributor.author Švejkovská, Andrea
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:55Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60793
dc.description.abstract CÍL: Práce je věnována problematice alkoholu a jeho konzumaci studenty bakalářských zdravotnických nelékařských oborů. Práce stručně popisuje dějiny alkoholu, jeho charakteristiku a výrobu a dále působení na lidský organismus se všemi jeho účinky. Zabývá se abúzem a závislostí člověka na alkoholu a v neposlední řadě dopadem nadměrného pití na člověka. METODIKA: Výzkum byl proveden kvantitativní metodou výzkumného šetření a to konkrétně formou anonymního dotazníku. Výzkumným vzorkem byli studenti 1. ročníku bakalářských zdravotnických nelékařských oborů. VÝZKUM: Po vyplnění dotazníků respondenty byla provedena analýza dat. Prezentace výsledků výzkumného šetření je znázorněna pomocí tabulek a grafů. Výsledky jsou dále shrnuty a porovnány v diskuzi. ZÁVĚR: Výzkumným šetřením u mnou vybraného výzkumného vzorku byly zjištěny nedostatky ve znalostech alkoholové problematiky. Respondenti neznají pojem abúzus alkoholu a o účincích alkoholu na organismus vědí také jen velmi málo. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1384681 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject alcohol cze
dc.subject ethanol cze
dc.subject students cze
dc.subject effects cze
dc.subject abuse cze
dc.subject alcoholism cze
dc.subject alkohol cze
dc.subject etanol cze
dc.subject studenti cze
dc.subject účinky cze
dc.subject abúzus cze
dc.subject alkoholismus cze
dc.title Konzumace alkoholu u studentů bakalářských nelékařských zdravotnických oborů cze
dc.title.alternative Alcohol consumption at bachelor students non-medical health studies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jindra, Samuel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated OBJECTIVE: My work is devoted to a problem of alcohol, its consumption among bachelor students of non-medical health studies. The work briefly describes the history of alcohol, its characteristics and production as well as its influence on human organism with all its effects. It deals with the problem of the abuse and alcohol addiction and last but not least with the impact of excessive drinking on a human being. METODOLOGY: The whole research was done by the quantity method of explorative investigation specifically by the anonymous questionnaire. The investigated sample was chosen from freshener students of non-medical health studies. RESEARCH: When all the respondents filled in their questionnaires the data analysis was done. The presentation of all the results is given with the help of charts and graphs. The results are also summarized and compared in a discussion. CONCLUSION: A lack of knowledge about alcohol problems was found by the investigation. The respondents don´t know the term alcohol abuse and they also know very little about alcohol effects to human organism. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32900
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jakou souvislost vidíte mezi znalostí pojmů "alkoholismus" či "abúsus" a postoji a chováním ve vztahu k alkoholu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27528 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account