Spánková hygiena u seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana cze
dc.contributor.author Řebíčková, Jana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:48Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60786
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na spánkovou hygienu u seniorů. Cílem je zjistit, zda senioři trpí poruchou spánku a jak tuto problematiku řeší. Práce se skládá z části teoretické, kde důležité kapitoly tvoří základní informace o seniorovi, o spánku a bdění, o poruchách spánku a jejich zjištění diagnostickými metodami, farmakologické a nefarmakologické léčbě poruchy spánku a o lécích na spaní a v neposlední řadě informace o spánkové hygieně. Praktická část zkoumá problematiku spánku. Je složena z výzkumu a jeho následného vyhodnocení. Výzkum je proveden formou dotazníku. V závěru této bakalářské práce se dočtete o výsledcích dotazníkového šetření a o návrhu na řešení zjištěného problému. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1076263 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject seniors cze
dc.subject sleep disorders cze
dc.subject treatment of insomnia cze
dc.subject sleep hygiene cze
dc.subject senioři cze
dc.subject poruchy spánku cze
dc.subject léčba poruch spánku cze
dc.subject spánková hygiena cze
dc.title Spánková hygiena u seniorů cze
dc.title.alternative Sleep hygiene in seniors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on sleep hygiene in the elderly. The aim is to determine whether seniors suffer from a sleep disorder and how to solve this issue. The work consists of a theoretical part where an important chapter consists of basic information about seniors, about sleep and wakefulness, about sleep disorders and their findings diagnostic methods, pharmacologicaland nonpharmacological treatment of sleep disorders and medication to sleep and finally informatik about sleep hygiene. The practical part examines the issue of sleep. It consists of research and its subsequent evaluation. Research is conducted through a questionnaire. At the end of this thesis can read the results of the survey and proposal for solving the problem identified. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32895
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobřeHodnocení oponenta: velmi dobře minusDoplňující otázky k obhajobě:1. V čem vidíte pozitiva a negativa v oblasti oaetřovatelské péče o spánek na sledovaném oddělení?2. Popisujete, že vaichni respondenti užívají léky na spaní, ale mnohdy nejsou přesvědčení o jejich účinku. Využíváte na sledovaném oddělení placebo, s jakým efektem?Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 24558 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account