Predikční síla finančních modelů IN

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Pospíšil, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:20Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60742
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá bankrotními a bonitními modely a jejich schopností predikovat finanční stav podniku. Cílem práce je popis tvorby a konstrukce predikčních modelů a především zhodnocení současné vypovídací schopnosti českých indexů IN, které vytvořili manželé Inka a Ivan Neumaierovi. V teoretické části práce jsou popsány nejznámější bankrotní a bonitní modely, postup jejich výpočtu a způsob vyhodnocení výsledků. Zvláštní důraz je kladen právě na indexy IN. Praktická část práce je zaměřena na indexy IN99 a IN05 a jejich současnou schopnost predikovat tvorbu hodnoty. Tato schopnost je analyzována na základě finančních dat více než 700 českých podniků z odvětví zpracovatelského průmyslu. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1571373 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject value and bankruptcy models cze
dc.subject index IN cze
dc.subject predictive ability cze
dc.subject bonitní a bankrotní modely cze
dc.subject index IN cze
dc.subject vypovídací schopnost cze
dc.title Predikční síla finančních modelů IN cze
dc.title.alternative Predictive Power of Financial IN Models eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Myšková, Renáta cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with value and bankruptcy models and their ability to predict the financial situation of the company. The main goal of this thesis is to describe the creation and construction of the predictive models and to evaluate the current predictive ability of Czech IN indexes, which were created by Inka and Ivan Neumaier. The theoretical part of the diploma thesis includes the most famous value and bankruptcy models, the process of calculation and the method of evaluation of the results. However, the main attention is given to the IN indexes. The practical part of the thesis focuses on IN99 and IN05 indexes and their current ability to predict the creation of value. This ability is based on the analysis of the financial data of more than 700 Czech companies from manufacturing industry. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32548 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Predikční síla finančních modelů INOtázky vedoucího práce: Ve světle poznatků a závěrů, ke kterým jste doael, doporučujete či nedoporučujete využívat zkoumané modely IN v podnikové praxi? Svůj názor zdůvodněte (ano/ne, k jakému účelu, s jakým omezením, popř. kombinací dalaích ukazatelů podnikové výkonnosti).Otázky oponenta práce: 1) Jaký časový interval při hodnocení bonity podniku považujete z hlediska její predikce za optimální? Zdůvodněte., 2) Jaké dalaí ukazatele (kromě finančních) by bylo možné využít při hodnocení podniku, který se nachází v aedé zóně? cze
dc.identifier.stag 25308 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account