Stavová regulace soustavy GUNT RT 050

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel cze
dc.contributor.author Šťastný, Michal
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:05Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60737
dc.description.abstract Tato práce se zabývá identifikací dynamických systémů a stavovým řízením. Práce popisuje návrh diskrétního pozorovatele stavu a stavových regulátorů pro odregulování trvalé regulační odchylky. Je provedena identifikace systému GUNT RT 050. Poté jsou provedeny simulace v prostředí MATLAB/Simulink s PID regulátorem a stavovými regulátory, který jsou navrženy pomocí umístění pólů a kvadraticky optimálního kritéria. Odezvy na stejné žádané hodnoty jsou naměřeny i na reálné soustavě GUNT RT 050 a porovnány s průběhy získanými v simulaci. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 2220697 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject identification of dynamic system cze
dc.subject state space control cze
dc.subject GUNT RT 050 cze
dc.subject automation cze
dc.subject identifikace dynamického systému cze
dc.subject stavová regulace cze
dc.subject automatizace cze
dc.title Stavová regulace soustavy GUNT RT 050 cze
dc.title.alternative GUNT RT 050 State Space Control eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dušek, František cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Thesis is focuses on identification of dynamic systems and state space control. Thesis describes the design of a discrete observer and state controllers with zero steady-state control error. Identification of system GUNT RT 050 is carried out. Control responses with PID controller and state space controller designed using the pole placement method and quadratic optimal criteria in MATLAB / Simulink are simulated. Responses to the same set-points are measured on real system GUNT RT 050 and compared with the simulated one. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33582 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo navrhnout a realizovat stavové řízení s potlačením trvalé regulační odchylky laboratorního modelu GUNT RT50. Součástí návrhu bylo i určení matematického modelu metodami experimentální identifikace a ověření návrhu porovnáním simulačních a reálných průběhů regulace. Výsledkem práce jsou identifikované přenosy soustavy pro různá zatížení motoru a navržené stavové regulátory. Regulace realizoval v prostředí MATLAB/Simulink. Vytvořená regulační schémata nejprve ověřil na simulacích a posléze aplikoval na laboratorní soustavě, čímž prokázal správnost navrhnutého řeaení. Diplomant splnil veakeré body zadání práce.  cze
dc.identifier.stag 26478 cze
dc.date.embargo 2015-05-13 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account