Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janderová, Jana cze
dc.contributor.author Kadrmasová, Šárka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:48Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60599
dc.description.abstract Cílem práce je analýza stávající právní úpravy odpovědnosti veřejné správy zejména z pohledu náhrady škody způsobené adresátovi správní činnosti nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, analýza regresních nároků státu vůči úředním osobám a demonstrace konkrétní aplikace právních předpisů v praxi vybraného správního orgánu. V závěru bude práce obsahovat návrh případných kroků k zefektivnění právní úpravy do budoucna. cze
dc.format 50 s. + 10 s. příl. cze
dc.format.extent 10058477 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject public administration eng
dc.subject liability eng
dc.subject damage eng
dc.subject incorrect official procedure eng
dc.subject unlawful decisions eng
dc.subject regression payment eng
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject odpovědnost cze
dc.subject škoda cze
dc.subject nesprávný úřední postup cze
dc.subject nezákonné rozhodnutí cze
dc.subject regresní úhrada cze
dc.title Odpovědnost za škodu ve veřejné správě cze
dc.title.alternative Liability for damage caused by public administration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim is to analyze the existing law on liability of public administration, especially from the perspective of damage caused to the recipient of the administrative activity with unlawful decision or incorrect official procedure, analysis of subrogation against the State official persons and demonstration of concrete application of legislation in practice in chosen administrative authority. At the end the work will include a proposal with possible steps to streamline legislation in the future. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32161 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou bakalářskou prací s názvem Odpovědnost za akodu ve veřejné správě. Cílem práce byla analýza právních norem upravujících odpovědnost za akodu ve veřejné správě, zejména zákona č. 82/1998 Sb. v závěru práce pak měly být navrženy kroky, které by mohly vést k zefektivnění stávající právní úpravy. Studentce byly komisí položeny následující otázky:  a) Přestože zákon 82/1998 Sb., v platném znění, upravuje pouze možnost uplatnit regresní nárok vůči chybujícím úředníkům, u územních samosprávných celků se dovozuje povinnost částky vymáhat z ustanovení § 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle nějž je obec povinna včas uplatňovat právo na náhradu akody, a z ustanovení § 38 odst. 2 zákona o obcích, podle nějž je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku (u krajů pak z obdobných ustanovení zákona o krajích). Lze podobnou povinnost dovodit pro organizační složky státu ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích? Kdo a jak by měl být sankcionován, v případě, že nárok není uplatněn? b) Vysvětlete, zda je možné se cestou zákona č. 82/1998 Sb., v platném znění, domáhat náhrady akody způsobené mocí zákonodárnou (např. takovou změnou zákona v důsledku níž by podnikatelský subjekt přiael o pravidelné dotace, se kterými kalkuloval při své počáteční investici, a ta se tudíž stala nerentabilní). cze
dc.identifier.stag 22548 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account