Vliv 2. světové války na život přeživších

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Vydrželová, Eva
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:49Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60576
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je "Vliv 2. světové války na život přeživších''. Tato práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a výzkumné. Teoretická část diplomové práce je zaměřená na historií 2. světové války, holokaust, ale také na dopady 2. světové války život přeživších. Výzkumná část práce má za cíl zjistit, jak 2. světová válka ovlivnila zdraví přeživších ve všech jeho dimenzích. Pro sběr dat byla použita metoda kvalitativního výzkumu, konkrétně narativní rozhovor (technika polostrukturovaného rozhovoru a následné vytvoření případových studií). Výsledky výzkumu poukazují na závažné dopady prožitého traumatu ve všech dimenzích zdraví. Dále můžeme konstatovat, že dopady 2. světové války byly u přeživších holokaust výraznější, než u válečných veteránů ve všech oblastech zdraví a života z důsledku dlouhodobé traumatizace. cze
dc.format 111 s. cze
dc.format.extent 1650442 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná cze
dc.subject history of World War II cze
dc.subject holocaust cze
dc.subject concentration camps cze
dc.subject war veterans cze
dc.subject holocaust survivors cze
dc.subject interview cze
dc.subject effects of war cze
dc.subject historie 2. světové války cze
dc.subject holokaust cze
dc.subject koncentrační tábory cze
dc.subject váleční veteráni cze
dc.subject přeživší holokaust cze
dc.subject rozhovory cze
dc.subject dopady války cze
dc.title Vliv 2. světové války na život přeživších cze
dc.title.alternative Influence of World War II on the Lives of the Survivors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holá, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theme of the diploma thesis is the Influence of the Second World War on the lives of the survivors. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is based on the historical facts of the Second World War, the Holocaust, but also on the effects on the lives of the survivors. The practical part aims to find out how the Second World War affected the health of survivors in all its dimensions. The collection of all data was used by the qualitative research method, especially narrative interview (which is a technique of semi-structured interview and case of studies). The research results indicate that the effect of the Second World War were Holocaust survivors pronounced than in war veterans in all areas of the life and health as a result of the long- term traumatization. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33162
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Mohla byste uvést, účel Vašich doporučení pro praxi (proč?). Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27507 cze
dc.date.embargo 2035-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account