Využití podnikového auditu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duspiva, Pavel cze
dc.contributor.author Melounová, Anna
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:01Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60486
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je teoretický a praktický úvod do problematiky auditu účetní závěrky. Hlavní částí je proces auditu, a to především provedení postupů,které posuzují přijetí nové zakázky, vyhodnocení rizik, provedení dalších auditorských postupů,vyhodnocení získaných informací a na závěr příprava zprávy auditora. Poslední kapitola je věnována programu auditu u dlouhodobého majetku. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 2122872 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Audit cze
dc.subject auditing eng
dc.subject financial statements eng
dc.subject Codex of ethics eng
dc.subject risk eng
dc.subject audit plan eng
dc.subject fixed assets eng
dc.subject účetní závěrka cze
dc.subject etický kodex cze
dc.subject riziko cze
dc.subject plán auditu cze
dc.subject dlouhodobý majetek cze
dc.title Využití podnikového auditu cze
dc.title.alternative The use of corporate audit eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is a theoretical and practical introduction to audit of the financial statements. The main part is the audit process, particularly the implementation of procedures to assess the adoption of a new contract, risk assessment, conducting further audit procedures, analyzing the information obtained, and finally preparing the auditor's report. The last chapter is devoted to the audit program for fixed assets. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32278 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo vymezit {ú}čel a n{á}plň auditu, charakterizovat postaven{í}, př{í}činy a metody extern{í} auditorsk{é} společnosti při zpracov{á}n{í} auditu a zhodnotit v{ý}sledky auditovan{é} oblasti podniku. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{1. Rozveďte my{š}lenku rezerv auditorsk{é} profese z pohledu subjektivn{í} interpretace předpisů v kap. 6.2. Jak{ý}mi způsoby by mohla b{ý}t tato subjektivita, př{í}padně ovlivňov{á}n{í} auditora z{á}kazn{í}kem, snižov{á}na? 2. V jak{ý}ch podnikov{ý}ch oblastech je zejm{é}na vhodn{é} prov{á}dět intern{í} audit a v jak{ý}ch audit extern{í}m subjektem? 3. Kter{é} v{ý}znamn{é} zahraničn{í} auditorsk{é} společnosti působ{í} v ČR a jakou jsou konkurenc{í} pro česk{é} auditory?\par} cze
dc.identifier.stag 25699 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account