Metody hodnocení obchodních partnerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Ledrová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:40Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60465
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o problematice hodnocení obchodních partnerů z hlediska kvality i finanční stability. Práce popisuje teoretický proces nákupu i samotný výběr dodavatele, dále řeší klasifikaci nákupních situací či členění dodavatelů. Další součástí práce jsou požadavky na dodávky a analýza vybraných metod hodnocení dodavatelů včetně posouzení jejich silných a slabých stránek. Z praktického hlediska následuje objasnění hodnotícího systému dodavatelů aplikovaného ve společnosti Synthesia, a. s. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1745978 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Purchase eng
dc.subject evaluation of contrators eng
dc.subject method analysis eng
dc.subject criterias eng
dc.subject nákup cze
dc.subject hodnocení dodavatelů cze
dc.subject anylýza metod c
dc.subject kritéria cze
dc.title Metody hodnocení obchodních partnerů cze
dc.title.alternative Methods for the Assessment of Business Partners eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about the problematics evaluating business partners according to their quality and financial stability. This paper describes the theoretical process of purchase and the choice of the contractor. This paper deals with the classification of purchase situations and division of contractors. This paper deals with requests of supplies and the analysis of chosen methods evaluation of contractors, including an assessment of their strong and weak sides. From the practical point of view, paper shows the clarification of the evaluating system of contractors, which is applied in the Synthesia company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32314 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{N{á}zev pr{á}ce: Metody hodnocen{í} obchodn{í}ch partnerů\par} \par{Ot{á}zky k~obhajobě: Na str. 51 navrhujete hodnocen{í} dodavatelů v~jednotliv{ý}ch oblastech v{í}ce než jednou osobou. Nepřineslo by to komplikace a nadměrnou časovou n{á}ročnost? Na t{é}že straně naznačujete možnou změnu metodiky. Můžete r{á}mcově uv{é}st v~jak{é} oblasti?\par} cze
dc.identifier.stag 25302 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account