Vliv primárních surovin na vlastnosti oxidované celulózy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filipi, Michaela cze
dc.contributor.author Dočekalová, Julie
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:02Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60450
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo studium problematiky oxidace celulózy a jednotlivých kroků při její výrobě. Jedná se o derivát celulózy, který díky svým výjimečným vlastnostem má nenahraditelné místo na trhu. Vzorky byly po dodání rozděleny podle toho, z jakého stupně výroby pocházely. Nejprve se stanovily veličiny u původních vzorků, a ty pak byly následně rozděleny na dvě poloviny. Jedna polovina byla uložena v lednici, při 4-5°C a bez přístupu slunečního záření. Druhá polovina vzorků byla uložena při pokojové teplotě, za přístupu slunečního záření. Poté u nich bylo experimentálně stanovováno jejich složení a sledováno, jak se v průběhu času měnilo. Tímto zkoumáním byl získán bližší přehled o vlastnostech celulózy od počátku výroby až po finální výrobek, tj. oxycelulózy a získaná možnost diskutovat následné využití těchto poznatků do budoucna. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 2242464 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Oxycellulose cze
dc.subject cellulose cze
dc.subject cotton cze
dc.subject properties of cellulose cze
dc.subject alpha cellulose cze
dc.subject oxycelulóza cze
dc.subject celulóza cze
dc.subject bavlna cze
dc.subject vlastnosti celulózy cze
dc.subject alfa celulóza cze
dc.title Vliv primárních surovin na vlastnosti oxidované celulózy cze
dc.title.alternative Study of primary commodities on properties of oxycellulose eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The purpose of the thesis was to study the problems of oxidation of cellulose and various steps during its production. This is a cellulose derivative which, thanks to its unique properties is irreplaceable in the market. The samples were divided after the delivery. It depended on the phase of production, in which they had come from . First, the values of the original samples were determined, and these were then subsequently divided into two halfes. One half was stored in the refrigerator at 4-5 ° C, without access to the sunlight. The second half of the samples were stored at room temperature, with access to the sunlight. Then their compositions were experimentally determining and their changes over time were monitoring. By this research a more detailed overview on the properties of the cellulose from the beginning of production to the final product was gained, i.e. oxycellulose and gained possibility to discuss the subsequent use of this knowledge in the future. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33401 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 28645 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account