Matematická lingvistika a překlady básně E.A. Poea Havran

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Jaroslav
dc.contributor.author Šlahora, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:23Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60403
dc.description.abstract Práce se zabývá studiem vybraných modelů používaných v rámci matematické lingvistiky a jejich následnou aplikací na české překlady básně Havran amerického autora Edgara Allena Poea. V rámci práce byl vyvinut počítačový program, který umožňuje aplikovat popisované metody na libovolné texty a porovnávat výsledky sledovaných charakteristik. Součástí práce je i srovnání výsledků jednotlivých metod pro české překlady Havrana. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 37897144 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject linguistics
dc.subject statistics
dc.subject denotation analysis
dc.subject phonetic phenomenon
dc.subject graph theory
dc.subject lingvistika
dc.subject statistika
dc.subject denotační analýza
dc.subject fonetické jevy
dc.subject teorie grafů
dc.title Matematická lingvistika a překlady básně E.A. Poea Havran cze
dc.title.alternative Computational linguistics and translations of E. A. Poe's poem The Raven eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Karamazov, Simeon
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is the study of selected models used within the computational linguistics and their application to the Czech translations of a poem The Raven of an American author Edgar Allan Poe. As a part of the work was developed a computer program which allows you to apply the described methods on any texts and compare the results. The work also includes a comparison of the results of different methods to the Czech translations of the poem The Raven. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32731 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Předložená diplomová práce se věnuje problematice výpočtu vybraných charakteristik textu a navazuje na autorovu bakalářskou práci s názvem Statistika v lexikální analýze. Z textu práce vyplývá, že aplikace byla testována pro 18 českých překladů básně Havran. Získané charakteristiky různých překladů se snaží autor porovnávat a interpretovat. Předložená diplomová práce a vytvořený program plně řeší celé zadání. Student výborně reagoval na dotazy a připomínky vedoucího, oponenta i členů komise. Komise pro státní závěrečné zkoušky hodnotila diplomovou práci jako velice vydařenou a navrhla klasifikační stupeň výborně. Komise pro státní závěrečné zkoušky navrhuje diplomovou práci oceněnit cenou za vynikající práci "Studentská cena rektora II. stupně". cze
dc.identifier.stag 23033 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account