Cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje venkova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana cze
dc.contributor.author Muška, Jakub
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:42:23Z
dc.date.available 2015-08-10T07:42:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60386
dc.description.abstract Práce je zaměřena zejména na zhodnocení potenciálu místní akční skupiny Železnohorský region z hlediska cestovního ruchu s cílem vypracovat model spolupráce podnikatelů, a to s využitím dotazníkových šetření, která jsou určena návštěvníkům tohoto regionu a podnikatelům v něm působících. Jsou zde definovány základní pojmy cestovního ruchu (jednotlivé druhy a formy, faktory ovlivňující cestovní ruch, základní a doplňkové služby cestovního ruchu) a jednotlivé formy venkovského cestovního ruchu. V práci je porovnána odlišná metodika pro vymezení venkovského prostoru v Evropské unii a České republice. Značná část práce je zaměřena na historický vývoj a současnou podporu rozvoje venkova na úrovni evropské, národní a regionální. Na evropské úrovni jsou vytyčeny základní legislativní principy pro rozvoj venkova, které lze aplikovat ve všech členských státech Evropské unie. Národní úroveň se zabývá analýzou Národního programu rozvoje venkova pro programové období 2007 - 2013 s důrazem na cestovní ruch a iniciativu LEADER. Na regionální úrovni jsou definovány předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v místní akční skupině Železnohorský region včetně rozboru podpory rozvoje venkova. cze
dc.format 104 s. cze
dc.format.extent 4200154 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject tourism eng
dc.subject rural area eng
dc.subject rural development eng
dc.subject local action group eng
dc.subject LEADER eng
dc.subject rural development program eng
dc.subject Železnohorský region cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject venkovský prostor cze
dc.subject rozvoj venkova cze
dc.subject místní akční skupina cze
dc.subject program rozvoje venkova cze
dc.title Cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje venkova cze
dc.title.alternative The tourism as one of the tools for rural development eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tvrdíková, Pavlína cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to evaluate a potential of local action group in Železnohorský region. This evaluation will be done in terms of tourism to establish a cooperation model of entrepreneurs. In addition, given questionnaires that are available for tourists coming into the region as well as for entrepreneurs running their business in this area, will help to create this model. The basic concepts of tourism are defined, for example, types of tourism and its forms, factors influencing tourism, fundamental and supplementary services of tourism and, in addition, rural tourism. The thesis deals with the comparison of different methods defining a rural area in European Union as well as in the Czech Republic. A significant part of thesis focuses on historical development and contemporary support of rural development at the European, regional and national level. Regarding European level, fundamental legislative principles are established for rural development. Furthermore, these principles may be applicable in all states in European Union. Next, the national level deals with the analysis of National Rural Development Program 2007-2013 that focuses on tourism as well as on LEADER program. Lastly, the aim of regional level is to define tourism development of a local action group in Železnohorský region including the analysis of rural development support. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31915 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence
dc.description.defence Student zodpověděl otázku položenou vedoucí diplomové práce, ve znění:Na straně 87 se zmiňujete o možnosti rozvoje cestovního ruchu MAS formou incomingové služby. Jak byste formuloval doporučení MAS Železnohorský region v tomto směru, které kroky by měla učinit?Dále odpovídal na otázku oponentky práce:Prostřednictvím jakých moderních instrumentů může být cestovní ruch na venkově ve stávajícím programovacím období podpořen? Může být například v Železnohorský region podpořen v rámci ITI navržené pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast?V rámci diskuse nebyla studentovi položena žádná otázka. cze
dc.identifier.stag 26132 cze
dc.date.embargo 2015-04-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account