Analýza financování zdravotní péče ve městě Luži

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika cze
dc.contributor.author Voralová, Dagmar
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:42:09Z
dc.date.available 2015-08-10T07:42:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60384
dc.description.abstract Bakalářská práce se nejprve zaměřuje na hlavní zdroje financování zdravotní péče v ČR. V dalších částech je rozvedena odpovědnost územní samosprávy za zajišťování veřejných statků na municipální úrovni, jsou uvedeny právní formy organizací k tomu zřizovaných a také zdroje, ze kterých je zdravotní péče na municipální úrovni hrazena. V teoretické rovině je rozveden modifikovaný model klasifikační analýzy KAMF, který na základě skupiny ukazatelů vyhodnocuje bonitu firmy. Práce pokračuje představením města Luže a specifikuje již tradiční poskytování lůžkové léčebné péče v tomto místě. V další samostatné části práce je vyhodnoceno hospodaření Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé za určené období. Samostatně jsou zhodnoceny dopady úhradových vyhlášek na hospodaření léčebny. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 2399222 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject health care cze
dc.subject sources of financing cze
dc.subject flat rate for a nursing day cze
dc.subject cover regulation cze
dc.subject zdravotní péče cze
dc.subject zdroje financování cze
dc.subject paušální sazba za ošetřovací den cze
dc.subject úhradová vyhláška cze
dc.title Analýza financování zdravotní péče ve městě Luži cze
dc.title.alternative Analysis of financing health care in municipality Luže eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Firstly bachelor's work focuses on the main sources of financing in the branch of healh care in the Czech Republic. Further it elaborates the responsibility of territorial autonomy for securing of public estate at the municipal level, it deals with legal forms of organisations established for that and also with sources connected with remittance of healh care at the municipal level. The modified model of classification analysis KAMF which evaluates the reliability of the company on the basis of a group of indicaters is worked out in the theoretical layer. The work continues with the presentation of the town of Luže and specifies traditional providing of bed health care in this place . In the further separated part of my work there is the evaluation of management in Hamza´s special sanatorium for children and adults for done period. Impacts of cover regulation on sanatorium´s management are evaluated independently. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31965 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou bakalářskou prací s názvem Analýza financování zdravotní péče ve městě Luži. Cílem práce bylo přiblížit problematiku financování zdravotní péče na municipální úrovni a analyzovat hospodaření Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé. Studentce byly komisí položeny následující otázky: a) Jak byste zhodnotila hospodaření Vámi vybrané léčebny v porovnání s jinými léčebnami podobného typu a velikosti? Komise posléze položila doplňující otázky týkající se léčebny. cze
dc.identifier.stag 26418 cze
dc.date.embargo 2015-04-24 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account