Návrh opatření k redukci nákladů na pohonné hmoty v mezinárodní kamionové dopravě ve společnosti C.S.Cargo a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina cze
dc.contributor.author Munzar, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:46Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60335
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje specifika provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy. Zaměřuje se především na hospodaření s pohonnými hmotami, jejich spotřebu a nákup. Analýza zkoumá hospodaření s pohonnými hmotami v rámci společnosti C.S.Cargo a.s. a na základě poznatků z této časti, jsou navržena dvě různá opatření vedoucí ke snížení nákladů. V závěrečné části je vypracováno ekonomické zhodnocení pro potvrzení správnosti těchto návrhů. cze
dc.format 100 s., 20 s. příloh cze
dc.format.extent 4963383 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject International road freight transport cze
dc.subject fuel cze
dc.subject reducing consumption of vehicles cze
dc.subject aerodynamics of trucks cze
dc.title Návrh opatření k redukci nákladů na pohonné hmoty v mezinárodní kamionové dopravě ve společnosti C.S.Cargo a.s. cze
dc.title.alternative Proposed Measures to Reduce Fuel Costs in the International Road Transport in C.S. Cargo Company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Havelka, Petr cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis describes the specifics of the international road freight transport operation. It focuses primarily on fuel management, its consumption and purchases. The analysis examines the fuel management within the company C.S.Cargo a.s. and two different measures aimed at reducing costs are proposed based on the findings of this section. The final part outlines an economic evaluation to confirm the correctness of these proposals. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32674 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspoř{á}danou obhajobu sv{é}ho diplomov{é}ho projektu. V n{í} dok{á}zal přesvědčiv{ý}m způsobem obh{á}jit z{á}věry sv{ý}ch ře{š}en{í}. Na připom{í}nky recenzenta reagoval spr{á}vně a v pln{é}m rozsahu je zodpověděl. U doplňkov{ý}ch ot{á}zek prok{á}zal schopnost logick{é}ho my{š}len{í}, pohotov{é} reakce, jasn{é}ho a srozumiteln{é}ho vysvětlen{í}.\par} cze
dc.identifier.stag 28047 cze
dc.date.embargo 2035-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account