Radarový senzor FMCW

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bezoušek, Pavel cze
dc.contributor.author Márai, Petr
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:45Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60238
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem a provedením úprav na radarovém FMCW senzoru SHD1 podle požadavků zadání. Pro jejich splnění bylo především nutno zvýšit vysílaný výkon a upravit modulaci signálu. V teoretické části diplomové práce je popsán princip radarů a funkce FMCW radaru s možnými lineárními modulacemi. Dále je zde uveden popis konkrétního řešení senzoru SHD1, analýza jeho parametrů a návrh úprav. Pro zvýšení vysílaného výkonu senzoru bylo potřeba do vysílací trasy vložit Blok zesilovačů. Zvýšení maximálního dosahu vyžadovalo zmenšit šířku rozmítání kmitočtu radaru. V souvislosti s novým obvodem bylo nutno provést také úpravy napájecího obvodu radaru. V práci je popsán návrh Bloku zesilovačů, metody a výsledky měření tohoto obvodu a měření vlastností původního a upraveného senzoru. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 2780378 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject FMCW cze
dc.subject frequency modulation cze
dc.subject radar sensors cze
dc.subject microstrip line cze
dc.subject coplanar waveguide cze
dc.subject scattering parameters cze
dc.subject amplifiers cze
dc.subject AVA-183A+ cze
dc.subject YAT-5Y+ cze
dc.subject frekvenční modulace cze
dc.subject radarové senzory cze
dc.subject mikropáskové vedení cze
dc.subject koplanární vedení cze
dc.subject rozptylové parametry cze
dc.subject zesilovače cze
dc.title Radarový senzor FMCW cze
dc.title.alternative Radar sensor FMCW eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zálabský, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with a design and realization of FMCW radar sensor SHD1 adaptations according to the assigned requirements. To fulfil these requirements it was necessary to enhance the transmitted power and fit the frequency modulation. In the theoretical part of the thesis is described radar principles and a FMCW radar function including the possible modulations are treated. Also a structure of the particular radar sensor SHD1 is described its parameters are analyzed and needed changes are presented. To raise the transmitted power an Amplifier unit was inserted into the transmitting path of the radar and to fit the longer maximum range the frequency modulation swing was reduced. Some changes in the radar supply unit were also necessary due to the new block insertion. In the thesis the design of the Amplifier unit is described in details. Measurement methods of this unit and of the whole sensor before and after the adaptation are presented together with the obtained experimental results. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32125 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo navrhnout úpravy vybraného radarového senzoru s frekvenční modulací tak, aby splňoval požadavky pro novou aplikaci. Student musel prostudovat principy a vlastnosti FMCW radarů a konkrétně detailní řešení radarového čidla SDH1 fy Steinel. Na základě jasně definovaného zadání navrhl výkonové a frekvenční modifikace stávajícího senzoru. Navrhl, osadil, oživil a experimentálně ověřil desku plošného spoje zajišťující požadované zvýšení výkonu. cze
dc.identifier.stag 27855 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account