Sourozenecké konstelace u studentů Univerzity Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie cze
dc.contributor.author Kosejková, Hana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:09Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60223
dc.description.abstract Tato práce se zabývá sourozeneckými konstelacemi, tedy tím, v jakém pořadí mezi svými sourozenci se jedinec narodil. První, teoretická část je věnována popisu sourozeneckých konstelací. Věnuje se výzkumům sourozeneckých konstelací prováděných v minulosti, proměnám rodiny, vztahům mezi sourozenci v rodině a různým faktorům, které souvisí s pořadím narození, jako je věkový rozdíl a rozdílnost pohlaví mezi sourozenci. Dále se zabývá jednotlivými typy sourozeneckých konstelací jedináček, prvorozené dítě, prostřední dítě, nejmladší dítě a dvojčata. U každého z nich popisuje typické povahové vlastnosti a profesní orientaci. Závěr teoretické části je věnován souvislostem mezi sourozeneckými konstelacemi a manželstvím. Pojednává o problémech souvisejících s pořadím narození manželů, které mohou v manželství nastat, a také o nejvhodnějších kombinacích pořadí narození. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum sourozeneckých konstelací prováděný pomocí metody dotazování, který se zaměřuje na to, jak pořadí narození ovlivňuje povahu jedince, výběr povolání a výběr partnera. Cílovou skupinou jsou studenti Univerzity Pardubice. Mimo to se také zabývá představami studentů o jejich budoucí rodině, konkrétně o ideálním počtu dětí a ideálním věkovém rozestupu mezi dětmi. Svým výzkumem se snažím ověřit teoretická východiska uvedená v první části, která jsem čerpala z odborné literatury. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 2555188 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 24.3.2016 cze
dc.subject siblings eng
dc.subject sibling constellation eng
dc.subject birth order eng
dc.subject family eng
dc.subject sourozenci cze
dc.subject sourozenecké konstelace cze
dc.subject pořadí narození cze
dc.subject rodina cze
dc.title Sourozenecké konstelace u studentů Univerzity Pardubice cze
dc.title.alternative Sibling Constellation of University of Pardubice Students eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis are sibling constellations, i.e. the significance of the order in which the siblings are born to the family. The first part is based on theoretical description of sibling constellations. It mentions several past research papers, changes in the family, relationships among siblings in the family and other factors which are related to the birth order such as age gap and gender difference among siblings. Furthermore, the theoretical part describes the types of sibling constellations one by one, i.e. the only child, the first-born child, the middle child, the youngest child, and the twins. Each individual type has its typical character traits and professional orientation. In the end, this part focuses on the connections between sibling constellations and marriage; it deals with the marriage troubles which are connected to sibling constellations, and it also suggests the most suitable combinations of sibling constellations for partnership in life. In the practical part, there is a quantitative research of sibling constellations, which uses a questionnaire as its research tool. This particular part concentrates on how the birth order might influence the character traits of an individual and his/her occupational and partner choice. The target group of respondents is the selected students of University of Pardubice. Apart from that, the practical part focuses on the students' ideas about their future family, especially the ideal number of children and the ideal age gaps among the children. By means of my research, I aim to verify the theoretical statements (introduced in the former part of this thesis), which have been drawn from the academic literature. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32093 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence \par{Studentka přistoupila k obhajobě pr{á}ce připraven{á}. Na ot{á}zky členů ř{á}dně odpověděla,pružně reagovala. Obhajoba proběhla ř{á}dně.\par} cze
dc.identifier.stag 27970 cze
dc.date.embargo 2016-03-24 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account