Vizualizace vybraných dat ze zdravotnictví Pardubického kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlák, Pavel cze
dc.contributor.author Čermáková, Ivana
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:38Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60104
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zpracováním dat ze zdravotnictví v Pardubickém kraji a jejich následnou vizualizací. V první části je vymezena současná problematika a některé pojmy, které jsou nutné k pochopení dalších částí. Následuje vymezení a charakteristika zkoumaného území a popis zdrojových dat. Hlavní část diplomové práce zahrnuje výběr vhodných dat pro vytvoření tematických map, dále vlastní zpracování dat, tvorbu obsahu souboru tematických map, vytvoření maket a samotnou tvorbu map. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 2617686 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject vizualizace dat cze
dc.subject kartografická prezentace zdravotnictví cze
dc.subject zdravotnictví v Pardubickém kraji cze
dc.subject health cze
dc.subject data visualization cze
dc.subject cartografic presentation of health cze
dc.subject health in region Pardubice cze
dc.title Vizualizace vybraných dat ze zdravotnictví Pardubického kraje cze
dc.title.alternative Visualisation of selected health data from Pardubice region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Komárková, Jitka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Thesis deals with data processing of health in region Pardubice and their subsequent visualisation. In first part thesis deals with present issue of health and explain certain terms necessary for an understanding next parts of thesis. Follow defines and characterizes the relevant area and describes sources data. Main part of thesis include choosing data, next processing data, creating content of the set of thematic maps, making models and itself mapmaking . eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32216 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomová práce na téma Vizualizace vybraných dat ze zdravotnictví Pardubického kraje. Byly položeny otázky oponenta. Komise dále položila následující otázky: Dala by se práce použít pro porovnání fungování zdravotnictví mezi kraji zejména po odborné zdravotnické stránce? Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 26401 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account