Využití ETV-o-TOF ICP MS v analýze vzorků životního prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krejčová, Anna cze
dc.contributor.author Patočka, Jan
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:10Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60055
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou techniky ETV-o-TOF-ICP-MS a jejím použitím k analýze thallia ve standardních roztocích, referenčních materiálech a reálných vzorcích smrkového jehličí. Pozornost je zvláště upřena na možnost analýzy vzorků ve formě suspenze. Správnost výsledků dosažených pomocí ETV-o-TOF-ICP-MS je ověřována pomocí techniky o-TOF-ICP-MS s klasickým vnášením vzorků. Součástí práce je rešerše zaměřená na vývoj, instrumentaci a nastavení pracovních podmínek techniky ETV-ICP-MS. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 1616307 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject ETV-o-TOF-ICP-MS cze
dc.subject o-TOF-ICP-MS cze
dc.subject suspenze cze
dc.subject jehličí cze
dc.subject thallium cze
dc.subject slurry cze
dc.subject needles cze
dc.subject thallium cze
dc.title Využití ETV-o-TOF ICP MS v analýze vzorků životního prostředí cze
dc.title.alternative Use of ETV-o-TOF-ICP-MS in analysis of environmental samples eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Husáková, Lenka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the ETV-o-TOF-ICP-MS technique and its application in analysis of thallium in standard solutions, reference materials and real samples of spruce needles. Attention is particularly paid to the possibility of analyzing samples in a slurry form. The accuracy of the results achieved using ETV-o-TOF-ICP-MS is verified using the o-TOF-ICP-MS technique with a classic sample introduction system. The thesis also includes research focused on the development, instrumentation and condition adjustment of the ETV-ICP-MS technique. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31992 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence 1. Jak jste volil koncentraci suspenze pro analýzu? Jak byla zajištěna její homogenita? 2. Jak je časově náročná mineralizace vzorku? 3. Byly vzorky jehličí nějak opláchnuty před zpracováním, případně jak? 4. Co je to Triton X100? Proč umožnil dosažení výrazně odlišných výsledků? 5. Netestoval jste možnost použití jiných rozpouštědel? cze
dc.identifier.stag 26835 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account