Sociální fungování v domácnostech odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona cze
dc.contributor.author Horáková, Sabina
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:42Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59013
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá sociálním fungováním a životní situací partnerek osob ve výkonu trestu odnětí svobody. V teoretické části jsou shrnuta specifika výkonu trestu odnětí svobody, dopady a vliv uvěznění na domácnosti, ve kterých odsouzený před svým nástupem do vězení žil a provedena analýza sociálních a penitenciárních služeb, které se na pomoc rodinám soustřeďují. Část empirickou tvoří kvalitativní výzkum. Výzkumné šetření je prováděno za pomoci rozhovorů s partnerkami odsouzeného, kteří jsou, nebo byli ve výkonu trestu odnětí svobody a s odborníky, kteří mají s danou problematikou zkušenosti. Na základě kvalitativní metody výzkumu je popsána životní situace těchto žen a jejich domácností. Hlavním cílem této diplomové práce je popsat dopady a vliv uvěznění na domácnosti odsouzeného, které opustil. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 1222893 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject partnerka odsouzeného cze
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cze
dc.subject resocializace cze
dc.subject životní situace cze
dc.subject sociální fungování cze
dc.subject partner of prisoner cze
dc.subject imprisonment cze
dc.subject resocialization cze
dc.subject life situation cze
dc.subject social functioning cze
dc.title Sociální fungování v domácnostech odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody cze
dc.title.alternative Social functioning in households of prisoners eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with social functioning and the life situation of woman partners of prisoners. The theoretical part summarizes the specifics of imprisonment, the impact and influence of imprisonment on households in which convicts before entering the prison lived and analyzes the social and penitentiary services that focus on helping these families. Empirical part consists of qualitative research. Empirical Research is carried out through interviews with partners of persons who are or have been in prison and those professionals having experience with this topic. Based on the qualitative research methods the life situation of these women and their households is described. The aim of the thesis is to describe the effects and impact of imprisonment on the convict's home, which he left. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33629 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka představila svou diplomovou práci a zodpověděla otázky z posudků i dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 23328 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account